Page 9 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 9

‫شمارهسیزدهم ‪9‬‬    ‫را گــرم م ‌یکنــد‪ .‬تابســتان هــم دیــوار خانــه آ ‌نهــا‬  ‫پشـ ‌تبام و خریـد و‪ ...‬بعض ‌یهـا هـم آ ‌نقـدر ب ‌یملاحظـه‬
    ‫‪ 3‬مهـــرماه‬ ‫م ‌یتوانــد ســایه خوبــی بــرای شــما باشــد‪ .‬تــازه اگــر‬ ‫و پــر ســر و صــدا هســتند کــه از دســت جیــغ و داد و‬
    ‫‪1400‬‬     ‫تـوی حیاطشـان درخـت انگـور هـم داشـته باشـند کـه‬       ‫بـزن بکـوب و گرومـب گروم ‌بهایشـان راحتـی نـداری‬
          ‫دیگـر میـوه تابسـتانتان و دلمـه بـرگ انگـور هـم بـه‬     ‫و همیـن کـه وارد سـاختمان م ‌یشـوند‪ ،‬خیـال م ‌یکنـی‬
                                         ‫زبانـم لال قـوم مغـول دوبـاره حمله کـرده اسـت‪ .‬بعضی‬
                              ‫راه اســت‪.‬‬      ‫همســای ‌هها هــم اصــاً نیســتند و آ ‌نقــدر حضورشــان‬
                                         ‫کمرنـگ اسـت کـه بعضـی وق ‌تهـا شـک م ‌یکنـی کـه‬
                      ‫وظیفه همسایه بودن‬          ‫اصـاً وجـود دارنـد يـا نـه! بعض ‌یهایشـان هـم آنقـدر‬
                                         ‫کنجکاونــد کــه تــوی هــر کاری ســرک م ‌یکشــند و‬
          ‫بلــه همســایه بــودن وظیف ‌ههایــی هــم دارد‪ .‬همســایه‬   ‫همیشـه بـرای ایـن کـه از نگا ‌ههـای عقـاب مانندشـان‬
          ‫بایـد حواسـش بـه همسـای ‌ههای دیگـر باشـد تـا اگـر‬      ‫فــرار کنــی‪ ،‬بایــد آســته بــروی و آســته بیایــی‪ .‬خــب‬
          ‫مشـکلی داشـتند کمکشـان کنـد‪ .‬بایـد آ ‌نهـا را اذیـت‬     ‫همیـن جـوری اسـت دیگـر‪ ،‬هـر کسـی ممکـن اسـت‬
          ‫نکنـد مثـاً زبال ‌ههایش را جلـوی خانه همسـایه نگذارد‬     ‫یــک جــورش را داشــته باشــد‪ .‬از همســایه خواننــده و‬
          ‫و‪ ...‬همسـایه بایـد بـه جـای اخـم و داد و فریـاد لبخنـد‬    ‫فوتبالیسـت گرفتـه کـه شـب و روز تـوی خانـه تمریـن‬
          ‫بزنـد و خیلـی چیزهـای دیگـر‪ .‬بـه نظـر مـن همسـایه‬      ‫م ‌یکنــد تــا همســایه پــر رفــت و آمــد کــه را ‌هپل ‌ههــا‬
          ‫خــوب همســای ‌های اســت کــه وقتــی م ‌یفهمیــد دارد‬    ‫و کوچــه را بــه انبــاری پــر از کفــش و خــرت و پــرت‬
          ‫بــرای همیشــه مــ ‌یرود‪ ،‬اشــک تــوی چشــ ‌مه‌ايتان‬     ‫تبدیـل م ‌یکنـد‪ .‬امـا هـر جـور همسـای ‌های کـه داریـد‪،‬‬
          ‫جمـع شـود نـه ایـن کـه از خوشـحالی بـا دمتـان گـردو‬     ‫یادتـان باشـد همسـای ‌هها کلـی فایـده بـرای مـا دارنـد‪.‬‬
          ‫بشـکنید‪ .‬راسـتی شـما از کـدام همسـای ‌هها هسـتید؟!‬
                                                       ‫فایدههمسای ‌هها‬
‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬
                                         ‫اولیــن فایــده همســای ‌هها را همــان اول متــن گفتیــم‪.‬‬
                                         ‫آ ‌نهــا دربازک ‌نهــای اضطــراری هســتند و در مواقــع‬
                                         ‫سـخت بـه داد مـا م ‌یرسـند‪ .‬بعضـی وق ‌‌تهـا همسـای ‌هها‬
                                         ‫م ‌یتواننـد شـنوند ‌ههای خوبـی باشـند مثـل وقتـی دلتـان‬
                                         ‫گرفتـه و کلـی درد دل داریـد‪ .‬یـا م ‌یتواننـد معل ‌مهـای‬
                                         ‫خوبـی باشـند و کلـی چیـز بـه شـما یـاد دهنـد از ایـن‬
                                         ‫کـه چـه طـور زنجیـر دوچرخ ‌هتـان را درسـت کنیـد تـا‬
                                         ‫ایـن کـه چطـور تـوی تـراس جوج ‌هکبـاب بپزیـد و‪. ...‬‬
                                         ‫همســای ‌هها فایــده اقتصــادی هــم بــرای مــا دارنــد‪.‬‬
                                         ‫فکــرش را بکنیــد تــوی یــک آپارتمــان شــلوغ وســط‬

                                          ‫کلـی همسـایه باشـید‪ .‬ایـن جـوری تـوی زمسـتان‬
                                          ‫لازم نیسـت خیلـی بخـاری را زیـاد کنیـد‪ .‬کلـی گرما‬
                                         ‫از بخــاری همســای ‌ههای بــالا و پاییــن‪ ،‬دور و برتــان‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14