Page 4 - شماره ۱۴ قاصدک
P. 4

‫عزیــزای دلــم ممنــون کــه تــوی عــزاداری پیامبــر‬      ‫نوپشرتهچ رموی‬                         ‫شمارهچهاردهم‪4‬‬
‫عزیزمــون شــرکت کردیــن‪ .‬دلــم م ‌یخواســت همــه رو‬
‫دعـوت کنـم بفرماییـن تـوی اتـاق ولـی بیمـاری و کرونـا‬     ‫مادربـزرگ کـف حیـاط را فـرش بزرگـی پهـن کـرده تـا‬       ‫‪ 10‬مهـــرماه‬
‫نمــ ‌یذاره‪ .‬خان ‌مهــا هــم هــر کــدام چیــزی م ‌یگوینــد و‬ ‫خان ‌مهایـی کـه بـرای روضـه م ‌یآینـد رویـش بنشـینند‪.‬‬      ‫‪1400‬‬
‫تشــکر م ‌یکننــد‪ .‬بعــد هــم ک ‌مکــم مراســم عــزاداری‬    ‫جلـو در خانـه هـم یـک پرچـم سـیاه آویـزان کـرده کـه‬
‫شــروع م ‌یشــود و آقــای روحانــی شــروع م ‌یکنــد بــه‬    ‫رویـش یـک چیـزی نوشـته‪ .‬پرچـم از بـس چیـن خـورده‬
‫روضـه خوانـدن‪ .‬مـ ‌یروم کنـار در م ‌یایسـتم و بـه نوشـته‬    ‫و آویــزان شــده نم ‌یشــود رویــش را بخوانــم‪ .‬امــا هــر‬
‫روی پرچـم فکـر م ‌یکنـم‪ .‬بعـد هـم بـه صـدای روحانـی‬      ‫چیــزی رویــش نوشــته شــده همــه را غمگیــن م ‌یکنــد‪.‬‬
‫گـوش م ‌یکنـم کـه دربـاره حضـرت محمـد(ص) روضـه‬         ‫خان ‌مهـای چـادر سـیاه کـه ماسـک زد ‌هانـد‪ ،‬یکـی یکـی‬
‫م ‌یخوانــد‪ .‬یــک دفعــه بــاد خنکــی شــروع م ‌یکنــد بــه‬  ‫از راه م ‌یرســند و هــر کــدام وقتــی بــه پرچــم نــگاه‬
‫وزیـدن‪ .‬مـ ‌یدوم دم در و بـا عجلـه بـه پرچم نـگاه م ‌یکنم‪.‬‬   ‫م ‌یکننـد آه م ‌یکشـند و غمگیـن یـک گوشـه روی فـرش‬
‫بـاد چیـن و چـروک پرچـم را بـاز کـرده و دارد نوشـت ‌هاش‬    ‫بـزرگ کـف حیـاط م ‌ینشـینند‪ .‬خرمـا بـه دسـت مـ ‌یروم‬
‫را بـه همـه نشـان م ‌یدهـد‪ .‬بـه پرچـم زل م ‌یزنـم‪ .‬سـعی‬    ‫جلــو خان ‌مهــا و بــه همــه خرمــا تعــارف م ‌یکنــم‪ .‬یکــی‬
‫م ‌یکنـم رویـش را بخوانـم‪ .‬تـوی دلـم زمزمـه م ‌یکنـم‪ :‬یـا‬   ‫م ‌یگویـد‪ :‬پیـر شـی ننـه‪ .‬یکـی م ‌یگویـد‪ :‬خـدا قبـول کنـه‬
‫رسـول الله‪ .‬آقـای روحانـی و خان ‌مهـای تـوی حیـاط هـم‬     ‫و یکـی دیگـر م ‌یگویـد‪ :‬اجرتـون بـا رسـول خـدا(ص)‪...‬‬
‫انـگار صـدای دلـم را شـنید ‌هاند چـون همـه پشـت سـر‬      ‫مادربــزرگ بلنــد جــوری کــه همــه بشــنوند م ‌یگویــد‪:‬‬
‫هـم بلنـد بلنـد م ‌یگوینـد‪ :‬یـا رسـول الله‪ ،‬یـا رسـول الله‪،‬‬

                    ‫یـا رسـول الله!‬

‫نویسنده‪:‬زهرامهربان‬
‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9