Page 8 - شماره ۱۴ قاصدک
P. 8

‫آد ‌مهای خوب چه جور آد ‌مهایی هستند؟‬            ‫شیم‬‫یایید خوب با‬‫ب‬

‫آد ‌مهــای خــوب نشــانه خیلــی عجیبــی ندارنــد کــه بــا‬    ‫بوخخـخبببــرــیـیـوراواهیکدریاآفلیبـیـاـبدککبتیبـ‌مدــمـبـآچهببسهوروخااـد‌چهبـمودـ‌مه‌یههشقیااوهیـد‌هنیییهاماــرخـیگـدـهبهیو‌ی‌یفرـمیببنتـیقیساشبهموبــرچاـکتشننـــچدح‌هـسیاــــ‪،‬چطنلت‌اهیههـبدنهنسدزـهاجـ‌قمهایـهدداه‪.‬کــجـافـبـتا؟متاوـحیشیــدهمتـرتـاشتـودمکشخـ‌یرفیــرـکیتجــمبقـناـووًهـوــوماهـوـونمعمویــودکددـبط‪‌.‬ینتهفیشدپبایدـتدــامیاـبآــــرــــوـددشدومهسنـهر‪.‬مکهدیـتن‪،‬ـرفدبودمیاهرناوراـرخکیفربیدزنویــتکادـدـلــزهااــبرـشارهدد‌ایـدنـرخـیهتـخادـشیـجوجیماـوـلمایـرچیرـساحرــاـــیوبدهکاورـ‪.‬هریعــکلملسقنم‌ـچفـییسنـوی‌یــسهاتـ‌یدـنـهززـکشدراشاخنـهمادـتـدـــدولوــفگفکاهتـوتیتدتـدبـ‪.‬ـدرر‪.‬جحصخهـخهرپآـکمنااـصلییردـوومنیــخـلم‌ممــ‌ییــوبیهتسدباب‪.‬دیویارااباچنـدخکشـنکــــــی‌هــیههدمب‬
‫دید ‌نشـان از دور متوجـه بشـویم آ ‌نهـا خوبنـد‪ .‬خـوب‬
‫بـودن کـه خـال نیسـت روی صـورت آدم بچسـبد و‬
‫او را معرفـی کنـد‪ .‬خـوب بـودن تـوی کارهـا و رفتـار‬
‫آد ‌مهـا اسـت‪ .‬پـس اگـر یـک نفـر را از دور دیدیـم و‬
‫از قیافـ ‌هاش خیلـی خوشـمان نیامـد نم ‌یتوانیـم تـه‬
‫دلمـان بگوییـم‪ :‬مطمئنـم ایـن آدم خوبـی نیسـت‪.‬‬
‫کسـی چـه م ‌یدانـد شـاید همـان آدم خو ‌بتریـن‬
‫خو ‌بهـا باشـد‪ .‬خـوب بـودن کـه بـه شـکل و قیافه‬
‫نیســت‪ .‬امــا آد ‌مهــای خــوب بیشــتر وق ‌تهــا یــک‬
‫چی ‌زهایـی دارنـد کـه آدم را مثـل آه ‌نربـا بـه خودشـان‬
‫جـذب م ‌یکننـد‪ .‬آ ‌نهـا مهربانند و لبخنـد م ‌یزننـد و وقتی‬
‫بــه چش ‌مها ‌یشــان نــگاه کنــی‪ ،‬کلــی مهربانــی م ‌یبینــی‪،‬‬
‫سـر بقیـه داد و فریـاد نم ‌یکننـد و آرام حـرف م ‌یزننـد‪،‬‬
‫بــرای بقیــه قیافــه نم ‌یگیرنــد و بــا نگاهشــان کســی را‬
‫مســخره نم ‌یکننــد‪ ،‬بــه بقیــه ب ‌یتوجهــی نم ‌یکننــد و بــه‬
‫همــه احتــرام م ‌یگذارنــد‪ .‬خو ‌بهــا مثــل یــک ســونای‬
‫گـرم و حسـابی پـر از آرامـش‬
‫هســتند و کنارشــان احســاس‬

        ‫خوبـی داری‪.‬‬

                                  ‫شمارهچهاردهم‪8‬‬

                                  ‫‪ 10‬مهـــرماه‬
                                   ‫‪1400‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13