Page 10 - قاصدک شماره ۱۵
P. 10

‫شمارهپانزدهم‪10‬‬

                                                                                                                                                         ‫‪ 17‬مهـــرماه‬
                                                                                                                                                         ‫‪1400‬‬

   ‫غارهـا همیشـه جاهایـی پـر رمز وهمه چیز‬

        ‫راز هسـتند‪ .‬مـن فکـر م ‌یکنـم غارنـوردان یعنـی‬
     ‫آ ‌نهایـی کـه داخـل غارهـا م ‌یرونـد خیلـی چیزهـای جالبـی‬

 ‫در غارهـا م ‌یبیننـد‪ .‬قـرار اسـت سـری بـه چنـد غـار جالـب بزنیـمدرباره‬
          ‫تـا ببینیـد غارهـا چـه جاهـای شـگف ‌تانگیزی هسـتند‪.‬‬
              ‫بزر ‌گترینغارکریستالیجهان‬

‫بکمـزبهکروبزددعین‌گرـــتضسرـد‪،‬ـیکاـیغاالـنسزاـ‪0‬ـرغکـ‪0‬ایرتي‪.0‬ررا‪2‬سوکقپـدرتیتیـاـرـ ‌لدمسیاـهعتتاـکاعلبدرـــیدنهندانـجاد‪۲‬یدهـ‪۱‬ـیکاکامـاتنزهـکمدکرشعرـرـمـیکد‌یفسشرـ‌نـتشکساوـاـري‌لردا‪.‬همداانیکوـمیزویبنشـزـزمـنرعغـکگوهـقدـلـینررکااددکاررـرشتگدــاشــرموفمتتت‪.‬اـيقالنهرمـیاکعبدــساـشاًـزـد‌هونترکغرایرهساتالیی‬
   ‫‪ ۵۵‬تــن بود‪.‬دانشــمندان م ‌یگوینــد فعالی ‌تهــای آتشفشــانی کــه‬
‫‪ ۲۶‬میلیــون ســال قبــل اتفــاق افتــاده ایــن کریســتا ‌لها را‬
                                 ‫مترجم‪ :‬زهرا زمانیان‬
‫بـه وجـود آورده اسـت‪.‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15