Page 6 - قاصدک شماره ۱۵
P. 6

‫بفیاسیییلدیدیاربدابرگهیسریومخت های‌‬

‫کر‌هزمیـن در یـک روز بیشـتر از ‪ ۹۰‬میلیـون بشـکه نفـت‬      ‫م ‌یدانسـتید بـه زغا ‌لسـنگ‪ ،‬نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬گازوئیـل و بنزیـن‬    ‫شمارهپانزدهم‬
‫اسـتفاده م ‌یکننـد و ایـن مقـدار‪ ،‬هـر سـال بیشـتر و بیشـتر‬   ‫سـوخ ‌تهای فسـیلی م ‌یگوینـد؟ ُخـب ایـن سـوخ ‌تهای‬
                                ‫فســیلی چــه جــوری و از چــه درســت م ‌یشــوند؟‬         ‫‪ 17‬مهـــرماه‪6‬‬
                       ‫م ‌یشــود‪.‬‬    ‫ســوخ ‌تهای فســیلی از گیاهــان و حیواناتــی کــه مــدت‬
‫وقتــی زغا ‌لســنگ و نفــت م ‌یســوزد‪ ،‬گازهایــی منتشــر‬    ‫طولانــی در عمــق زیــا ِد خــاک دفــن شــد‌هاند درســت‬      ‫‪1400‬‬
‫م ‌یکننــد کــه بــرای ســامتی انســان مضــر هســتند‪.‬‬     ‫م ‌یشــوند‪ .‬ایــن ســوخ ‌تها قبــاً موجــودات زنــده بودنــد!‬
‫ایــن گازهــا بــه محیــط زیســت هــم صدمــه م ‌یزننــد‪.‬‬    ‫یعنـی نفـت و گاز از موجوداتـی کـه در زیـر اقیانو ‌سهـا و‬
‫د ‌یاکســی ‌دکربن‪ ،‬د ‌یاکســید گوگــرد و اکســید نیتــروژن‬   ‫رودخان ‌ههـا دفـن شـد‌هاند درسـت شـد‌هاند‪ .‬جالـب اسـت‬
‫گازهایــی هســتند کــه بــرای مــا ضــرر دارنــد و موجــب‬   ‫بدانیــد زغا ‌لســنگ از درخ ‌تهــای افتــاده روی خــاک و‬
                                ‫گیاهانـی کـه ‪ ۳۰۰‬تـا ‪ ۴۰۰‬میلیـون سـال پیـش‪ ،‬حتـی قبل‬
      ‫بــارش بارا ‌نهــای اســیدی هــم م ‌یشــوند‪.‬‬
‫حـالا نمون ‌ههایـی م ‌یآوریـم کـه چطـور انـرژی فسـیلی بـه‬     ‫از دایناســورها‪ ،‬زنــده بود‌هانــد‪ ،‬تشــکیل شــد‌ه اســت‪.‬‬

   ‫آب‪ ،‬خـاک‪ ،‬هـوا و موجـودات زنـده صدمـه م ‌یزنـد‪.‬‬                  ‫فاید ‌هها و ضررهای انرژی فسیلی‬
‫‪ -۱‬بـرای ایـن کـه انـرژی سـوخ ‌تهای فسـیلی را از زمیـن‬
‫اسـتخراج کنیـم‪ ،‬بایـد زمیـن را بکنیـم و معـدن حفـر کنیم‪.‬‬    ‫در دنیــا از انــرژی فســیلی بیشــتر از انرژ ‌یهــای دیگــر‬
‫بعـد انـرژی بـه دسـت آمـده را آمـاده کنیـم تـا بتوانیـم از‬   ‫اســتفاده م ‌یشــود‪ .‬بــرای حرکــت اتومبی ‌لهــا‪ ،‬کامیو ‌نهــا‪،‬‬
‫آن در اتومبی ‌لهـا و کارخان ‌ههـا اسـتفاده کنیـم‪ .‬ایـن کارهـا‬ ‫کارخان ‌ههــا و خنــک کــردن یــا گــرم کــردن خان ‌ههــا از‬

            ‫بـه کـره زمیـن آسـیب م ‌یزنـد‪.‬‬       ‫انــرژی فســیلی اســتفاده م ‌یکنیــم‪ .‬متأســفانه مــردم‬
‫‪ -۲‬زغا ‌لســنگ‪ ،‬نفــت یــا گازی را کــه بــه دســت آمــده‪،‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11