Page 9 - قاصدک شماره ۱۵
P. 9

‫شمارهپانزدهم ‪9‬‬        ‫و ادب شـدنی نیسـتند‪ ،‬بهتـر اسـت نفـس عمیق بکشـید و‬       ‫مثـاً تربیـت غلـط و لـوس کرد ‌نهـای خیلـی زیـاد‪ .‬ایـن‬
   ‫‪ 17‬مهـــرماه‬      ‫تـا م ‌یتوانیـد بـا بیشـترین سـرعت بدویـد و فـرار کنیـد‪.‬‬    ‫جــوری بچــه فکــر م ‌یکنــد یــک ســر و گــردن از بقیــه‬
    ‫‪1400‬‬                                         ‫بهتــر اســت و بقیــه بایــد هــر چــه او م ‌یگویــد‪ ،‬اطاعــت‬
                            ‫ُخــب چــه م ‌یشــود کــرد‪. ...‬‬   ‫کننــد‪ .‬دوم مشــکلات خانوادگــی و جنــگ و دعواهــای‬
                                              ‫تـوی خان ‌ههـا اسـت کـه ممکـن اسـت بچ ‌ههـا را ناراحـت‬
                           ‫سعی کنید قلدر نباشید‬         ‫کنـد و ک ‌مکـم تبدیـل بـه قلدرهـای زورگـو کنـد‪ .‬یا شـاید‬
               ‫شــاید نشــود همــه قلدرهــا را ادب کــرد‪ ،‬امــا م ‌یتوانیــم‬ ‫ب ‌یتوجهـی و تنهایـی بچ ‌ههـا و چیزهـای دیگـر‪ .‬م ‌یشـود‬
               ‫سـعی کنیـم خودمان قلـدر نباشـیم‪ .‬اگر هر بچـ ‌های تلاش‬     ‫گفـت هما ‌نطـور کـه ایـن بچ ‌ههـا بـه خاطـر شـرایط پیش‬
               ‫کنـد قلـدر نباشـد ک ‌مکـم نسـل قلدرهـا مثـل دایناسـورها‬    ‫آمـده تبدیـل بـه قلدرهـای مـردم آزار شـدند‪ ،‬م ‌یتواننـد‬
               ‫منقـرض م ‌یشـود‪ .‬بـه همیـن راحتـی‪ .‬پـس سـعی کنیـد‬       ‫قلـدری را کنـار بگذارنـد و عـوض شـوند‪ .‬اگـر شـرایط‬
               ‫زورگــو نباشــید و بقیــه را از خودتــان ضعی ‌فتــر ندانیــد‬  ‫تغییـر کنـد‪ .‬بـه نظـر مـن هیـچ کسـی واقعـاً از تـه دلـش‬
               ‫و بـه بقیـه احتـرام بگذاریـد‪ .‬سـعی نکنیـد تلافـی رفتـاری‬    ‫بـد و قلـدر نیسـت‪ .‬حـالا ایـن سـؤال پیـش م ‌یآیـد کـه‬
               ‫کــه بــا شــما شــده را ســر دیگــران در بیاوریــد‪ .‬خشــم‬   ‫وقتـی بـا ایـن قلدرهـا روبـ ‌هرو م ‌یشـویم چـه کار کنیـم؟‬
               ‫و عصبانیــت را کنــار بگذاریــد‪ .‬غــرور و خو ‌دخواهــی‬
               ‫نداشـته باشـید‪ .‬مطمئـن هسـتم اگـر تمریـن کنیـد‪ ،‬موفق‬        ‫وقتیباقلدرهار ‌وب ‌هروم ‌یشویمچهکارکنیم؟‬
                                              ‫م ‌یتوانیــم وقتــی بــا یــک قلــدر روبــ ‌هرو شــدیم‪ ،‬از‬
                              ‫م ‌یشــوید‪ .‬بــه همیــن‬     ‫دیگـران کـه آن دور و بـر هسـتند کمـک بگیریـم‪ .‬آ ‌نهـا‬
                                      ‫راحت ـی‪.‬‬     ‫حتمـاً کمـک م ‌یکننـد‪ .‬یـا م ‌یتوانیـم خیلـی مؤدبانـه بـا‬
                                              ‫قلد ‌رهــا حــرف بزنیــم و ســعی کنیــم آ ‌نهــا را متوجــه‬
     ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬                                 ‫اشتباهشـان کنیـم‪ ،‬کسـي چـه م ‌يدانـد شـايد ايـن جـوري‬
‫تصویرگر‪:‬افسانهمهدیا ‌نفر‬
                                                       ‫تغييــر کننــد‪ .‬حتــی م ‌یتوانیــم نشــان‬
                                                        ‫بدهیــم کــه از آ ‌نهــا نم ‌یترســیم‪.‬‬
                                                         ‫ایــن جــوری شــاید دســت از‬
                                                          ‫قلــدری بردارنــد‪ .‬پــس گریــه‬
                                                          ‫و زاری نکنیـد و جرئـت داشـته‬
                                                         ‫باشـید‪ .‬البتـه ایـن چیزهـا همیشـه‬
                                                         ‫جـواب نم ‌یدهـد بعضـی قلدرهـا‬
                                                          ‫را نم ‌یشــود بــه راحتــی ادب‬
                                                           ‫کـرد پـس اگـر دیدید کسـی‬
                                                            ‫نیســت کم ‌کتــان کنــد و‬
                                                             ‫قلدرهـا هم دسـت بـردار‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14