Page 3 - شماره ۴۴ قاصدک
P. 3

‫شماره‪3 44‬‬      ‫باز هم بعد زیارت در حرم‬   ‫وقت صحبت با امام مهربان‬ ‫روبهسمتگنبدوگلدست ‌هها‬
    ‫‪ 7‬خرداد‬ ‫م ‌یشوم خو ‌شحال و آرام و رها‬ ‫لحظ ‌ههاشیرینوزیبام ‌یشود‬ ‫بازهمآهستهم ‌یگویمسلام‬
    ‫‪1401‬‬                   ‫حسمن‪،‬وقتیزیارتم ‌یکنم‬    ‫مثل زائرهای دیگر در حرم‬
          ‫وقترفتن‪،‬بازم ‌یگویمسلام‬    ‫بهتریناحساسدنیام ‌یشود‬   ‫حر ‌فهاییم ‌یزنممنباامام‬
         ‫روبهسمتگنبدوگلدست ‌هها‬

            ‫شاعر‪ :‬عفت زینلی‬
         ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7   8