Page 4 - شماره ۴۴ قاصدک
P. 4

‫آیا رنگقرمـزواقعاً گاوها‬                                             ‫شماره ‪444‬‬

   ‫را عصبانی م ‌یکند؟‬                                              ‫‪ 7‬خرداد‬
                                                   ‫ر‬      ‫‪1401‬‬
‫شـاید در فیل ‌مهـا دیـد ‌ه باشـید کـه یـک گاوبـاز در یـک زمیـن خاکـی‪ ،‬پارچـه قرمزرنگـی را جلـوی چشـ ‌مهای‬
‫یـک گاو وحشـی بـزرگ تـکان م ‌یدهـد و گاو بـه سـمت او حملـه م ‌یکنـد‪ .‬حتمـاً فکـر م ‌یکنیـد کـه رنـگ آن‬
‫پارچـه بایـد قرمـز باشـد تـا گاو را عصبانـی کنـد‪ .‬امـا ای ‌نطـور نیسـت! اگـر دوسـت داریـد در ایـن مـورد بیشـتر‬

                                      ‫بدانیـد‪ ،‬ادامـه مطلـب را بخوانیـد‪.‬‬
‫گاوهـا تـا حـدودی کوررنگـی دارنـد‪ .‬یعنـی نم ‌یتواننـد خیلـی از رن ‌گهـا را ببیننـد و از هـم تشـخیص بدهنـد‪.‬‬
‫رنـگ قرمـز یکـی از همیـن رن ‌گهـا اسـت‪ .‬حتمـاً م ‌یپرسـید پـس چـرا موقـع حرکـت دادن پارچـه قرمـز عصبانـی‬
‫م ‌یشـوند؟ گاو ب ‌هخاطـر حرکـت سـریع و شـدید پارچـه عصبانـی م ‌یشـود‪ .‬گاو نـر وقتـی احسـاس خطـر کنـد‪،‬‬
‫حملـه م ‌یکنـد‪ .‬در مسـابقات گاوبـازی تعـداد زیـادی تماشـاچی وجـود دارد کـه مـدام گاوبـاز را تشـویق م ‌یکننـد‬
‫و فریـاد م ‌یزننـد و همیـن گاو را گیـج و عصبانـی م ‌یکنـد‪ .‬وقتـی گاوبـاز پارچـه را چندبـار محکـم تـکان م ‌یدهـد‪،‬‬
‫گاو بیشـتر عصبانـی م ‌یشـود و بـه سـمت آن فـرد حملـه م ‌یکنـد‪ .‬در واقـع هـر رنـگ پارچـه دیگـری را هـم جلـوی‬

      ‫چشـمان یـک گاو نـر بـزرگ تـکان بدهنـد‪ ،‬او عصبانـی شـده و شـروع بـه دویـدن و حملـه م ‌یکنـد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9