Page 5 - شماره ۴۴ قاصدک
P. 5

‫شماره‪5 44‬‬       ‫چهگاوهاییبهاینمسابقاتآوردهم ‌یشوند؟‬           ‫آزمای ‌شهاییبرایتشخیصرنگدرگاوها‬
     ‫‪ 7‬خرداد‬
    ‫‪1401‬‬    ‫گاوهـای نـری که بـه مسـابقات گاوبـازی آورده م ‌یشـوند‬ ‫آزمایشـی انجـام شـده کـه در آن‪ ،‬سـه رنـگ مختلـف از‬
          ‫از نـوع تهاجمـی و خیلی وحشـی هسـتند‪ .‬وقتی ایـن گاوها‬  ‫پارچـه را جلـوی چشـمان یـک گاو نـر تـکان دادنـد و گاو‬
          ‫کوچـک هسـتند‪ ،‬آ ‌نهـا را بـرای ایـن مسـابقات آمـاده‬  ‫بـه هـر سـه آ ‌نهـا حملـه کـرد‪ .‬بنابرایـن مشـخص شـد‬
          ‫م ‌یکننـد؛ یعنـی جـوری بـزرگ م ‌یشـوند کـه نسـبت بـه‬  ‫گاوهــا بــدون توجــه بــه رنــگ پارچــه بــه آ ‌نهــا حملــه‬
          ‫هـر حرکـت ناگهانـی واکنش نشـان بدهند و حملـه کنند‪.‬‬
                                                           ‫م ‌یکننــد‪.‬‬
            ‫گاوبــازی بیشــتر در اســپانیا انجــام م ‌یشــود‪.‬‬ ‫در آزمایـش دیگـری‪ ،‬دو نفـر بـه محوطـ ‌های کـه یـک گاو‬
           ‫البتـه ای ‌نطـور رفتـار کـردن بـا حیوانـات درسـت‬  ‫نـر بـزرگ قـرار داشـت‪ ،‬وارد شـدند‪ .‬یـک نفـر لبـاس‬
           ‫نیســت و نبایــد آ ‌نهــا را آزار بدهیــم و بــرای‬ ‫ســرتاپا قرمزرنــگ پوشــید و ب ‌یحرکــت ایســتاد و نفــر‬
           ‫تفریــح و ســرگرمی خودمــان آ ‌نهــا را اذیــت‬   ‫دوم رنـگ لباسـش قرمـز نبـود ولـی حرکـت م ‌یکـرد و‬
           ‫کنیـم‪ .‬خو ‌شبختانـه خیلـی از کشـورها گاوبـازی‬    ‫در محوطـه م ‌یچرخیـد‪ .‬گاو فقـط بـه کسـی کـه حرکـت‬
           ‫را ممنـوع کرد ‌هانـد و اجـازه نم ‌یدهنـد کـه ایـن‬
                                                     ‫م ‌یکــرد‪ ،‬حملــه کــرد‪.‬‬
                        ‫مسـابقه انجـام شـود‪.‬‬
                                                ‫تفاوت دید انسان و گاو نر‬
                 ‫مترجم‪ :‬الهه ایزدی‬
                                     ‫سـلو ‌لهایی بـه نـام سـلو ‌لهای مخروطـی در بخشـی بـه‬
                                     ‫نـام شـبکیه چشـم قـرار دارنـد و بـه انسـا ‌نها و حیوانـات‬
                                     ‫کمـک م ‌یکننـد تـا رن ‌گهـا را تشـخیص بدهند‪ .‬انسـا ‌نها‬

                                         ‫دیــد ســ ‌هرنگی دارنــد یعنــی ســه نــوع ســلول‬
                                         ‫مخروطـی بـرای تشـخیص رن ‌گهـا در شـبکیه‬
                                         ‫چشمشــان وجــود دارد‪ :‬قرمــز‪ ،‬ســبز و آبــی‪.‬‬
                                         ‫چشـم ایـن رن ‌گهـا را دریافـت م ‌یکنـد و مغـز‬
                                      ‫بـا ترکیـب کـردن آ ‌نهـا ایـن امـکان را بـه مـا م ‌یدهـد‬
                                      ‫تـا همـه رن ‌گهـا را ببینیـم‪ .‬امـا گاو نـر دیـد دو رنگـی‬
                                     ‫دارد و ســلو ‌لهای مخروطــی چشــم او فقــط رن ‌گهــای‬

                                              ‫سـبز و آبـی را تشـخیص م ‌یدهنـد‪.‬‬
                                     ‫انسـا ‌ن م ‌یتوانـد اجسـام را در فاصل ‌ههـای مختلـف ببینـد‪،‬‬
                                     ‫چـه دور باشـند و چـه نزدیـک؛ امـا بـرای یـک گاو نـر‬
                                     ‫خیلـی سـخت اسـت کـه چیزهایـی کـه از او دور هسـتند‬

                                                           ‫را ببینـد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10