Page 9 - شماره ۴۴ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 44‬‬     ‫دو رقمی ‪ ،10‬پایین برگه امتحا ‌نشان بنشیند‪ .‬را ‌ههایی‬            ‫رو ‌شهای درس خواندن‬
     ‫‪ 7‬خرداد‬  ‫مثل تقلب نوشتن روی دست‪ ،‬پا‪ ،‬گردن‪ ،‬پشت گوش‬           ‫شایکدتاببایخاودستاتن ب؟گویید مگر درس خواندن هم‬
    ‫‪1401‬‬    ‫و‪ ...‬یا مثل زرافه گردن درازی کردن روی برگه امتحان‬
          ‫دان ‌شآموز پشت سری و این طرفی و آن طرفی‪ ،‬یا از‬      ‫رو ‌شها و مد ‌لهای مختلف دارد؟ خب معلوم است که‬
          ‫این هم بدتر‪ ،‬لگد زدن و نیشگون گرفتن و چش ‌مغره‬       ‫دارد! همین خود شما‪ ،‬ممکن است در فصل امتحانات‬
           ‫رفتن به دان ‌شآموز کنار دستی تا جایی که او مجبور‬    ‫رو ‌شهای مختلف درس خواندن را امتحان کرده باشید‪.‬‬
          ‫شود یک ‌ییکی جوا ‌بها را برساند! البته ما که م ‌یدانیم‬  ‫مثلاً ممکن است یک امتحان را به روش راه برو و حفظ‬
           ‫شما از این دسته بچ ‌هها نیستید‪ .‬این جور بچ ‌هها فقط‬  ‫کن‪ ،‬بخوانید‪ .‬یعنی هی از ای ‌نور اتاق قدم زنان و بپ ‌ربپر‬
                                       ‫کنان به آ ‌نور اتاق بروید و همی ‌نجور کتاب به دست‬
             ‫توی قص ‌هها هستند‪ .‬شما عاق ‌لتر از این هستید و‬    ‫درس بخوانید‪ .‬یا روش داد بزن‪ ،‬حفظ کن را امتحان‬
          ‫م ‌یدانید نتیجه این کارها چیست‪ .‬بله کج شدن و پیچ‬    ‫کنید‪ .‬یعنی بلندبلند خط به خط کتاب را بخوانید‪ .‬آ ‌نقدر‬
          ‫خوردگی گردن و گیر افتادن و اخراج شدن از جلسه‬       ‫بلند که سلو ‌لهای مغ ‌زتان به خوبی صدایتان را بشنوند‬

                              ‫امتحان و‪...‬‬     ‫و چیزهایی را که م ‌یخوانید‪ ،‬خوب توی حافظ ‌‌هشان‬
            ‫خب پس برای اینکه از این خطرها دور باشید‪،‬‬                            ‫نگ ‌هدارند‪.‬‬
         ‫بروید و حسابی درستان را بخوانید و تنبلی و‬
         ‫باز ‌یگوشی را کنار بگذارید‪ .‬بروید دیگر‪،‬‬              ‫روش دراز بکش‪ ،‬بخوان و روش چمباتمه بزن‪،‬‬
                                            ‫حفظ کن و کلی روش دیگر هم هست‪ .‬این‬
                 ‫برای چی هنوز نشستید!‬                  ‫بستگی به شما دارد که با کدام روش بهتر‬
                                           ‫یاد م ‌یگیرید‪ .‬خب مهم یاد گرفتن است‪ ،‬هر‬
                                             ‫روشی را دوست دارید انتخاب کنید‪ .‬فقط‬
                                           ‫حوا ‌ستان باشد رو ‌شهای درست را انتخاب‬
                                            ‫کنید‪ .‬بله همیشه هم رو ‌شهای درست و هم‬

                                         ‫رو ‌شهای غلط وجود دارند‪ .‬مثلاً روش اَدای درس‬
                                        ‫خواندن را در بیاور و روش کتاب را دستت بگیرد و‬
                                       ‫حواست به بازی باشد‪ ،‬از آن رو ‌شهایی هستند که اگر‬
                                       ‫انتخا ‌بشان کنید‪ ،‬سر جلسه امتحان زبانم لال توی ِگل‬

                                                          ‫گیر م ‌یکنید‪.‬‬
                                         ‫خب اگر درست درس بخوانید‪ ،‬لازم نیست نگران‬
                                      ‫چیزی باشید و راحت و مثل آب خوردن سؤا ‌لها را حل‬
                                        ‫م ‌یکنید و احتیاجی به تجربه کردن را ‌ههای خطرناک‬

                                                             ‫نیست‪.‬‬

                                                   ‫را ‌ههایخطرناک‬
                                        ‫متأکستفاابنهیباعسضیت ا؟ز بچ ‌هها که حوا ‌سشان نبوده درس‬

                                        ‫بخوانند‪ ،‬یا حواسشان بوده و باز درس نخواندند‪ ،‬به‬
                                        ‫سمت را ‌ههای خطرناک م ‌یروند تا ح ‌داقل یک نمره‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14