Page 10 - شماره ۴۵ قاصدک
P. 10

‫روبهسمتگنبدوگلدست ‌هها‬      ‫بهترین‬
        ‫باز هم آرام می گویم سلام‬  ‫احساس دنیا‬
       ‫مثل زائرهای دیگر در حرم‬
       ‫حر ‌فهاییم ‌یزنممنباامام‬    ‫شاعر‪ :‬عفت زینلی‬
                     ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
 ‫وقت صحبت با امام مهربان‬
‫لحظ ‌ههاشیرینوزیبام ‌یشود‬
‫حسمن‪،‬وقتیزیارتم ‌یکنم‬
 ‫بهتریناحساسدنیام ‌یشود‬

        ‫باز هم بعد زیارت در حرم‬
      ‫م ‌یشوم خو ‌شحال و آرام و رها‬

       ‫وقترفتن‪،‬بازم ‌یگویمسلام‬
      ‫روبهسمتگنبدوگلدست ‌هها‬

                                 ‫شماره‪1045‬‬

                                 ‫‪ 21‬خرداد‬
                                 ‫‪1401‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15