Page 2 - شماره ۴۵ قاصدک
P. 2

‫شنبه‪21‬خرداد‬

                        ‫میلاد امام رضا(ع)‬

‫حــرم او قشــن ‌گترین خانــه دنیاســت؛ یــک گنبــد طلایــی بــزرگ و کلــی گلدســته‬
‫دارد! هـر وقـت دلـت م ‌یگیـرد‪ ،‬م ‌یتوانـی بـه خانـ ‌هاش بـروی یـا از دور بـا او حـرف‬
‫بزنــی‪ .‬بــه امــام هشــتم‪ ،‬امــام رئــوف هــم م ‌یگوینــد‪ .‬چــه عالــی کــه روز تولــدش‬

                       ‫رسـیده‪ ،‬تولـدش هـزار بـار مبـارک!‬

            ‫یکشنبه ‪ 22‬خرداد (‪12‬ژوئن)‬                        ‫شماره ‪45‬‬

      ‫روز جهانی مبارزه با کار کودکان‬                         ‫‪ 21‬خرداد‪2‬‬

‫بچ ‌ههــا حــق دارنــد بــازی کننــد‪ ،‬درس بخواننــد و از کودکــی‬                ‫‪1401‬‬
‫خودشـان لـذت ببرنـد‪ .‬در هیـچ جـای دنیـا کسـی حـق نـدارد بـار‬
‫روی شـان ‌ههای کوچـک بچ ‌ههـا بگـذارد و از آ ‌نهـا بخواهـد کارهـای‬            ‫نویسنده‪:‬منیرههاشمی‬
‫خیلـی سـخت انجـام بدهنـد‪ .‬روز جهانـی مبـارزه بـا کار کـودکان بـه‬
‫بزر ‌گت ‌رهــا یــا ‌دآوری م ‌یکنــد حوا ‌سشــان بــه کودکــی بچ ‌ههــا‬
‫باشــد‪ .‬بچ ‌ههــا م ‌یتواننــد کارهــای شــخصی خودشــان را انجــام‬

     ‫بدهنــد امــا کارهــای بــزرگ‪ ،‬مــال آد ‌مبزر ‌گهــا اســت‪.‬‬

                         ‫چهارشنبه‪25‬خرداد (‪15‬ژوئن)‬

                   ‫روز جهانی گل و عکاسی طبیعت‬

‫همــه مــا عک ‌سهــای قشــنگی از طبیعــت داریــم‪ .‬عکــس یــادگاری بــا گ ‌لهــای‬
‫رنگارنـگ‪ ،‬بـا درخـت‪ ،‬بـا دریـا‪ ،‬بـا دشـت و‪ ...‬یـک گل خیلـی قشـنگ ارزشـش را‬
‫دارد کـه بـا حوصلـه کنـارش بنشـینی و از زیبایـ ‌یاش عکـس بگیری‪ .‬البته عکاسـی‬
‫از طبیعــت فقــط عکــس گرفتــن از گل‪ ،‬کــوه و جنــگل نیســت بلکــه حیوانــات‬
‫و موجوداتــی کــه در طبیعــت زندگــی م ‌یکننــد هــم م ‌یتواننــد موضــوع عکاســی‬
‫باشـند‪ .‬مثـاً عکـس گرفتـن از یـک زنبـور یـا پروانـه در حالـی کـه شـهد گ ‌لهـای‬
‫قشـنگ را م ‌یخـورد‪ .‬روز جهانـی گ ‌لهـا و عکاسـی از طبیعـت بهتریـن بهانـه بـرای‬

                  ‫عکـس گرفتـن از طبیعـت زیبـای دنیـا اسـت‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7