Page 4 - شماره ۴۵ قاصدک
P. 4

‫«رامبژخدواهنیگمل»‬                        ‫شماره ‪445‬‬

                    ‫نویسنده‪ :‬زهرا عراقی‬   ‫‪ 21‬خرداد‬
                                ‫‪1401‬‬

‫‪ ۱۰‬داســتان از زندگــی امــام رضــا(ع) را بــا عنوا ‌نهایــی‬  ‫کتـاب خوانـدن همیشـه خـوب اسـت و کتابـی دربـاره زندگی‬
‫مثـل سـیب‪ ،‬گنجشـک‪ ،‬کارگـر پیـر و‪ ...‬آورده اسـت‪ .‬ایـن‬      ‫امـام رضـا(ع) خوانـدن هـم خیل ‌یخیلـی خـوب و لذ ‌تبخـش‬
‫کتـاب مـورد اسـتقبال کـودکان زیـادی قـرار گرفتـه اسـت‪،‬‬     ‫اسـت‪« .‬مـژده گل» یـک مجموعـه ‪ ۱۴‬جلـدی اسـت کـه هفت‬
 ‫م ‌یپرسـید از کجـا م ‌یدانـم؟ از آنجـا کـه تـا الان چنـد بـار‬ ‫جلــد آن را شــاعر و نویســنده خــوب «محمــود پوروهــاب»‬
                                ‫و هفــت جلــد دیگــر را «مجیــد ملامحمــدی» کــه ایشــان‬
  ‫تجدیـد چاپ شـده اسـت‪ .‬نویسـنده کتـاب یکـی از دلایل‬      ‫هــم نویســنده و شــاعر اســت نوشــته‪ .‬ایــن دو نویســنده‬
   ‫اسـتقبال کـودکان از ایـ ‌ن کتـاب را تصویرگـری خـوب‬     ‫ویژگ ‌یهــای اخلاقــی امامــان معصــوم(ع) را بــا اســتفاده از‬
    ‫آن م ‌یدانــد‪ .‬تصویرگــر کتــاب بــه جزئیــات خیلــی‬   ‫داســتان و بــه زبانــی کودکانــه بــرای مــا نوشــت ‌هاند تــا‬
     ‫خـوب توجـه کـرده و بـا رن ‌گهایـی روشـن و شـاد‬
             ‫تصاویـر زیبایـی کشـیده اسـت‪.‬‬                ‫بیشـتر بـا امامـان آشـنا شـویم‪‌.‬‬
       ‫بچ ‌ههـای عزیـز اگـر شـما هـم م ‌یخواهیـد‬     ‫کتــاب «مــژده گل‪ ،‬داســتا ‌نهایی از زندگــی امــام‬
         ‫بـا امـام مهربـان مـا امـام رضـا(ع) بیشـتر‬   ‫رضــا(ع)» کــه یــک جلــد از ایــن مجموعــه‬
           ‫آشـنا شـوید‪ ،‬بهتـر اسـت این کتـاب را‬    ‫اســت را پوروهــاب نوشــته و تصویرگــری‬
            ‫کـه انتشـارات جمکـران برای شـما‬     ‫آن‌را «محســن میرزایــی» انجــام داده‬
                  ‫چـاپ کـرده‪ ،‬بخوانیـد‪.‬‬    ‫اســت‪ .‬نویســنده در ایــن کتــاب‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9