Page 8 - شماره ۴۵ قاصدک
P. 8

‫عجب‬                                             ‫شماره ‪845‬‬
  ‫روز‬
                                               ‫‪ 21‬خرداد‬
‫قشنگی!‬                                            ‫‪1401‬‬

‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬

                              ‫من هم م ‌یآیم!‬

‫تولـد امـام رضـا(ع) عجـب روز قشـنگی اسـت‪ .‬آدم دلـش م ‌یخواهـد راه بیفتـد بـرود حـرم‬
‫و زیـارت کنـد‪ .‬البتـه اگـر خانـ ‌هاش در شـهر یـا کشـور دیگـری نباشـد‪ .‬خـب اگـر هـم‬
‫خانــ ‌هاش خیلــی دور باشــد‪ ،‬بــاز هــم م ‌یتوانــد چشــ ‌مهایش را ببنــدد و تــوی خیالــش‬
‫راه بیفتـد‪ .‬بـرود تـوی حـرم و بـه گنبـد طلایـی نـگاه کنـد و بـا امـام حـرف بزنـد‪.‬‬
‫شـما کـه همسـایه امـام هسـتید و خان ‌‌هتـان خیلـی دور نیسـت‪ ،‬م ‌یتوانیـد هـم بـه‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13