Page 9 - شماره ۴۵ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 45‬‬     ‫تـا آن را بـرای امـام بخوانیـد‪ .‬لازم نیسـت یـک عالمـه‬    ‫جــای خودتــان و هــم بــه جــای بقیــه بچ ‌ههــا زیــارت‬
    ‫‪ 21‬خرداد‬ ‫دعـا و کلم ‌ههـای سـخت حفـظ کنیـد‪ .‬فقـط بـا صـورت‬      ‫کنیــد‪ .‬م ‌یتوانیــد از بزر ‌گت ‌رهــا بخواهیــد شــما را بــه‬
    ‫‪1401‬‬    ‫خنـد ‌هرو برویـد روبـ ‌هروی گنبـد و خیلـی مؤدبانـه سـام‬   ‫حـرم ببرنـد‪ .‬یـا اگـر دیدیـد بزر ‌گترهـا دارنـد آمـاده‬
         ‫کنیـد و تبریـک بگوییـد‪ .‬فکـر کنیـد داریـد بـه بهتریـن‬    ‫م ‌یشــوند کــه بــه زیــارت برونــد‪ ،‬مؤدبانــه و ســریع‬
         ‫دوســ ‌تتان تولــدش را تبریــک م ‌یگوییــد‪ ،‬بــه همیــن‬
         ‫سـادگی‪ .‬مطمئـن باشـید امـام مهربـان از ایـن تبریـک‬                  ‫بگوییــد‪« :‬مــن هــم م ‌یآیــم!»‬

                    ‫شــما حســابی خوشــش م ‌یآیــد‪.‬‬                    ‫چی بپوشیم؟!‬

                     ‫چطوری رفتار کنیم؟‬          ‫خـب حتمـاً بـا خودتـان م ‌یگویـد‪« :‬حـالا کـه قـرار شـده‬
                                        ‫بـروم حـرم و بـا امـام حـرف بزنـم و تولـدش را تبریـک‬
         ‫بعض ‌یهــا فکــر م ‌یکننــد اگــر خودشــان را بــه ضریــح‬  ‫بگویـم‪ ،‬چـی بپوشـم؟! روز تولـد اسـت و دارم بـه جشـن‬
         ‫امــام نرســانند و دس ‌تها ‌یشــان را چنــد بــار روی‬    ‫تولـد آدم خیل ‌یخیلـی مهمـی مـ ‌یروم!» نگـران نباشـید‪،‬‬
         ‫ضریــح نکشــند و آن را نبوســند‪ ،‬زیار ‌تشــان قبــول‬     ‫الان کم ‌کتــان م ‌یکنــم‪ .‬اول از همــه خودتــان را تمیــز‬
         ‫نم ‌یشـود‪ .‬خیلـی خـوب اسـت اگـر دور ضریـح خلـوت‬       ‫و مرتـب کنیـد‪ .‬حمـام کنیـد‪ ،‬موها ‌یتـان را شـانه کنیـد‪،‬‬
         ‫باشـد‪ ،‬بتوانیـم از نزدیـک بـا امـام حـرف بزنیم و دسـتی‬    ‫مســواک بزنیــد و وضــو بگیریــد‪ .‬بعــد برویــد ســراغ‬
         ‫بـه ضریـح قشـنگش بکشـیم‪ .‬امـا وقتـی همـه جـا پـر‬       ‫لبا ‌سها ‌یتــان‪ .‬ســعی کنیــد رنــگ قشــنگی انتخــاب‬
         ‫از زائــر اســت‪ ،‬لازم نیســت ایــن قــدر جلــو برویــم‪.‬‬   ‫کنیــد‪ .‬لبا ‌سهــای رنــگ شــاد خیلــی بهتــر اســت‪،‬‬
         ‫مطمئـن باشـید هـر جـا باشـید و از هـر جایـی بـا امـام‬    ‫مخصوصــاً الان کــه روز تولــد اســت‪ .‬حوا ‌ستــان باشــد‬
         ‫حــرف بزنیــد‪ ،‬او شــما را م ‌یبینــد و حر ‌فها ‌یتــان را‬  ‫لبا ‌ستــان بــرای حــرم مناســب باشــد‪ .‬از پوشــیدن‬
         ‫م ‌یشــنود‪ .‬فقــط کافــی اســت چشــ ‌مها ‌یتان را ببندیــد‬  ‫لبا ‌سهایـی بـا مد ‌لهـای عجیـب و غریـب کـه ممکـن‬
         ‫و از تـه دل بـا او حـرف بزنیـد‪ .‬ایـن جـوری نـه خودتـان‬    ‫اسـت خریـده باشـید‪ ،‬صـرف نظـر کنیـد‪ .‬یـک لبـاس‬
         ‫اذیــت م ‌یشــوید و نــه بقیــه مــردم را هــل م ‌یدهیــد و‬ ‫سـاده و تمیـز برداریـد کـه مثـاً خیلـی تنـگ‪ ،‬کوتـاه‪،‬‬
         ‫اذیـت م ‌یکنیـد‪ .‬یادتـان باشـد غیـر از شـما یـک عالمـه‬    ‫بــدون آســتین و ایــن چیزهــا نباشــد‪ .‬یادتــان باشــد‬
         ‫زائـر دیگـر تـوی حـرم هسـتند‪ .‬بایـد بـا آ ‌نهـا مهربـان‬   ‫داریــد م ‌یرویــد زیــارت نــه پی ‌کنیــک‪ .‬اگــر دختــر‬
         ‫باشـید و خـوب رفتـار کنیـد‪ .‬مطمئن باشـید امـام مهربان‬    ‫خانــم هســتید یــک روســری قشــنگ ســرتان کنیــد و‬
                                        ‫اگــر چــادر داریــد م ‌یتوانیــد چادرتــان را بــا خودتــان‬
                  ‫ایــن رفتــار خــوب شــما را م ‌یبینــد‪.‬‬  ‫ببریــد‪ .‬اصــاً خیلــی کیــف دارد تــوی صحــن بــزرگ‬
         ‫خـب حـالا کـه سـام دادیـد و حسـابی بـه امـام تبریـک‬     ‫حــرم بــا چــادر قشــن ‌گتان بدویــد و بــازی کنیــد اگــر‬
         ‫گفتیــد و درد دل کردیــد‪ ،‬همــراه بزر ‌گترهــا یــک‬
         ‫گوشـه برویـد و بـا آ ‌نهـا نمـاز و زیار ‌تنامـه بخوانیـد‪.‬‬        ‫بــاور نم ‌یکنیــد‪ ،‬خودتــان امتحــان کنیــد‪.‬‬
         ‫یــک کمــی هــم همــان دور و بــر بــازی کنیــد‪ .‬یادتــان‬
         ‫باشـد جیـغ و داد و سـر و صـدا نکنیـد و از بزر ‌گت ‌رهـا‬             ‫چطوری تبریک بگوییم؟‬
         ‫دور نشـوید‪ .‬راسـتی سـام مـا و بچ ‌ههایـی که نتوانسـتند‬
                                        ‫بـرای تبریـک گفتـن بـه امـام لازم نیسـت یـک انشـای‬
                  ‫بـه حـرم بیاینـد را بـه امـام برسـانید‪.‬‬   ‫طولانـی بنویسـید کـه پـر از کلم ‌ههـای بزرگانـه باشـد‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14