Page 2 - شماره ۴۶ قاصدک
P. 2

‫شنبه‪28‬خرداد (‪18‬ژوئن)‬

                       ‫روز جهانی پی ‌کنیک‬

‫بهـار هـم تمـام شـد امـا سـبد پی ‌کنیـک را آمـاده کنیـد‪ .‬برویـم دیـدن دشـت‪ ،‬دیـدن‬
‫کـوه و جنـگل‪ .‬برویـم احـوال گ ‌لهـا را بپرسـیم‪ .‬بـه درخ ‌تهـا سـام کنیـم و بـا خانـواده‬
‫چنـد عکـس دسـت ‌هجمعی یـادگاری بگیریـم‪ .‬م ‌یدانسـتید امـروز روز جهانـی پی ‌کنیـک‬

   ‫اسـت؟ راسـتی فقـط وقتـی بـه طبیعـت م ‌یرویـد هـوای طبیعـت را داشـته باشـید‪.‬‬

             ‫دوشنبه‪30‬خرداد(‪20‬ژوئن)‬                        ‫شماره ‪46‬‬

           ‫روز جهانی پناهندگان‬                         ‫‪ 28‬خرداد‪2‬‬

‫وقتــی جنگــی اتفــاق م ‌یافتــد یــا ســیل و خشکســالی بــه وجــود‬              ‫‪1401‬‬
‫م ‌یآیـد یـا بـه دلایلـی دیگـر‪ ،‬مـردم یـک منطقـه یـا یـک کشـور‬
‫مجبورنـد بـه جاهـای دیگـری مهاجـرت کننـد و پناهنـده شـوند‪.‬‬                ‫نویسنده‪:‬منیرههاشمی‬
‫پناهند ‌ههـا هـم حـق دارنـد زندگـی خـوب و شـادی داشـته باشـند‪.‬‬
‫بچ ‌ههـای پناهنـده حـق دارنـد بـازی کننـد و مدرسـه برونـد‪ .‬آ ‌نهـا‬
‫بـه امیـد زندگـی بهتـر بـه سـرزمین جدیـد م ‌یرونـد‪ .‬روز جهانـی‬
‫پناهند ‌ههــا بــرای ایــن اســت کــه آد ‌مهــا هــر جایــی کــه هســتند‪،‬‬

     ‫حواسشـان بـه ایـن مسـافران و هموطنـان جدیـد باشـد‪.‬‬

                          ‫سهشنبه‪31‬خرداد(‪21‬ژوئن)‬

                          ‫روز جهانی زرافه‬

‫بلندتریـن حیـوان دنیاسـت‪ .‬هـم قشـنگ اسـت هـم خیلـی عجیـب‪ .‬بـا آن گـردن‬
‫بلنـدش م ‌یتوانـد بالاتریـن بـرگ روی شـاخ ‌هها را بخـورد‪ .‬امـا چقـدر حیـف کـه‬
‫در حـال انقـراض اسـت‪ .‬روز جهانـی زرافـه بـه مـا یـادآوری م ‌یکنـد کـه بیشـتر‬

                  ‫مواظـب ایـن آفریـده قشـنگ خـدا باشـیم‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7