Page 6 - شماره ۴۶ قاصدک
P. 6

‫آ ‌نجـادورشـد‪.‬تی ‌غتیغـیبـادوستانجدید‬          ‫تی ‌غتیغــی بــه طــرف‬

‫نگرانـی از خـودش پرسـید‪:‬‬                 ‫رودخانـه بـه راه افتـاد‪.‬‬

‫وقتــی عکــس خــودش را در آب دیــد‪ ،‬بــاورش نم ‌یشــد «خرگـوش و سـنجاب و خـرس از چـی ترسـیدند؟!»‬

‫ای ‌نقـدر قشـنگ و بانمـک باشـد و بـرای خـودش زیـر لـب دارکــوب از روی شــاخه درخــت گفــت‪« :‬از تــو ترســیدند‪.‬‬

‫ترســیدند بــه طر ‌فشــان تیــغ پــرت کنــی»‪.‬‬      ‫شــعر خوانــد‪« :‬خوشــگلم و بانمکــم‪»...‬‬

‫هنــوز شــعرش تمــام نشــده بــود کــه تــوی آب عکــس تی ‌غتیغـی گفـت‪« :‬امـا من بـا کسـی کاری نـدارم تـازه تی ‌غهای‬

‫گـو ‌شدراز را دیـد‪ .‬گـو ‌شدراز گو ‌شهـای درازش را تـکان مـن کـه پـرت نم ‌یشـوند!» ناگهـان فکـری بـه سـر تی ‌غتیغـی‬

‫داد و بـه تی ‌غتیغـی گفـت‪« :‬چقـدر خـوب شـعر م ‌یخوانـی!» زد‪ .‬او خـودش را بـه بوتـه تمشـک رسـاند‪ .‬خـودش را چنـد‬

‫تی ‌غتیغــی لبخنــد زد و از خو ‌شحالــی تی ‌غهایــش را تــکان بــار تــکان داد‪ .‬تی ‌غهــای تیــزش بــه تمشــ ‌کهای درشــت و‬ ‫شماره ‪646‬‬

‫داد‪ .‬ی ‌کدفعــه گــو ‌شدراز جســتی زد و از آ ‌نجــا دور شــد‪ .‬رسـیده فـرو شـدند‪ .‬وقتـی بـه انـدازه کافی تمشـک چیـد‪ ،‬راه‬   ‫‪ 28‬خرداد‬
                                                               ‫‪1401‬‬
‫تی ‌غتیغــی باخــودش گفــت‪« :‬پــس چــرا گــو ‌شدراز فــرار افتـاد و رفـت پیـش خرگـوش و سـنجاب و خـرس قهـو‌های‪.‬‬

‫حیوانــات بــا دیــدن تمشــ ‌کهای خو ‌شمــزه خو ‌شحــال‬ ‫کــرد؟!»‬

‫همی ‌نموقــع ســنجاب از راه رســید و نگاهــی بــه تی ‌غتیغــی شــدند‪ .‬هــر ســه ی ‌کصــدا گفتنــد‪« :‬جانمــی تمشــک!» حــالا‬

‫هفت ‌ههاسـت جوجـه تیغـی دوسـتان خوبـی دارد‬        ‫کــرد وگفــت‪« :‬ســام‪ ،‬چــه چشــ ‌مهای ســیاه و براقــی داری‬

‫دوسـتانی کـه م ‌یتوانـد سـاع ‌تها کنـار آ ‌نهـا‬     ‫توخیلــی بانمکــی!» تی ‌غتیغــی بــاز از خو ‌شحالــی تی ‌غهــای‬

‫بنشـیند و بـا آ ‌نهـا حـرف بزنـد‪.‬‬            ‫تیـزش را تـکان داد و سـنجاب پشـمالو هـم بـه سـرعت فرار‬

                             ‫کـرد‪ .‬بعـد از آن خـرس قهـو‌های آمـد‪ .‬امـا او هـم بـا عجلـه از‬

‫نویسنده‪:‬مریمزرنشان‬

‫تصویرگر‪ :‬باران امامی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11