Page 8 - شماره ۴۶ قاصدک
P. 8

‫تابستان‬

‫را چگونه     م ‌یگذرانید؟‬

                                                           ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬

                               ‫شماره ‪846‬‬

                                                                                  ‫‪ 28‬خرداد‬
                                                                             ‫‪1401‬‬

‫کار کنیـد؟ اگـر هیـچ برنامـ ‌های بـرای تعطیـات نداریـد‪،‬‬                ‫یک برنام ‌ه خو 	ب‬
‫م ‌یتوانـم کارهـای مختلفـی را بـه شـما پیشـنهاد کنـم‪ .‬بله‪،‬‬
‫نم ‌یشـود کـه همـه سـه مـاه تعطیلـی را بخوریـد و بخوابید‬   ‫تابســتان هــم آمــد‪ .‬حــالا کــه تعطیــات شــروع شــده‬
‫و گوشـی بـه دسـت جلـوی تلویزیـون بنشـینید‪ .‬بایـد یک‬     ‫شــاید ایــن جملــه را از خیل ‌یهــا بشــنوید‪« :‬م ‌یخواهیــد‬
                               ‫تعطیــات تابســتان را چطــور بگذرانیــد؟» آن قدی ‌مهــا‬
             ‫برنامـه خـوب داشـته باشـید‪.‬‬    ‫خیلــی از معل ‌مهــا از بچ ‌ههــا م ‌یخواســتند دربــاره ایــن‬
                               ‫کــه م ‌یخواهنــد تعطیلاتشــان را چطــور بگذراننــد‪ ،‬انشــا‬
               ‫کلیپیشنهاد‬           ‫بنویســند! راســتش انشــا نوشــتن دربــاره تعطیلاتــی کــه‬
                               ‫هنــوز شــروع نشــده کار ســختی اســت‪ .‬تــازه از ای ‌نهــا‬
‫اگــر مغزتــان بــه خاطــر فشــار امتحا ‌نهــا حســابی داغ‬  ‫گذشـته شـاید یکـی دوسـت نداشـته باشـد همـه بفهمنـد‬
‫کــرده و نم ‌یتوانیــد خــوب فکــر کنیــد و بــرای خودتــان‬ ‫م ‌یخواهـد در تعطیـات چـه کارهایـی انجـام بدهـد‪ .‬امـا‬
                               ‫حـالا کـه خودمـان هسـتیم و خبـری از انشـا هـم نیسـت‬
 ‫یــک برنامــه خــوب بچینیــد مــن کلــی پیشــنهاد دارم‪.‬‬  ‫واقعــاً م ‌یخواهیــد تعطیــات ســه ماهــه تابســتان را چــه‬
‫حتمــاً شــنیدید کــه تابســتان فصــل تــاش و کار اســت‪.‬‬
‫خـب شـما هـم م ‌یتوانیـد یـک کار خـوب یـاد بگیریـد‪.‬‬
‫م ‌یتوانیــد تــوی یــک کارگاه کیــف‪ ،‬کفــش‪ ،‬نجــاری یــا‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13