Page 9 - شماره ۴۶ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 46‬‬        ‫بایــد بخــوری و بخوابــی!» اگــر ایــن حــرف را‬   ‫مغـازه خیاطـی‪ ،‬آرایشـگاه و‪...‬کار کنیـد تـا هم چیـزی یاد‬
    ‫‪ 28‬خرداد‬    ‫م ‌یزنیـد‪ ،‬حتمـاً نم ‌یدانیـد ایـن همـه بیـکار بـودن‬ ‫بگیریـد و هـم کمـی پـول پ ‌سانـداز کنیـد و دسـ ‌تتان‬
    ‫‪1401‬‬      ‫چ ‌هقـدر م ‌یتوانـد شـما را کسـل و خسـت ‌ه کنـد‪ .‬بلـه‪،‬‬ ‫تـوی جیـب خودتـان باشـد‪ .‬امـا حوا ‌ستـان باشـد هـی‬
         ‫خسـته شـدن از هیـچ کاری انجـام نـدادن خیلـی بدتـر‬      ‫دسـ ‌تتان را تـوی جی ‌بتـان نکنیـد و تنـد و تنـد پو ‌لهـا‬
         ‫از خسـته شـدن از کار کـردن اسـت‪ .‬تـازه ممکـن اسـت‬
         ‫خـدای نکـرده اضافـه وزن پیـدا کنیـد یـا بـر اثـر زیـاد‬                      ‫را خـرج نکنیـد‪.‬‬
         ‫نشسـتن و زیـاد خوابیـدن بدنتان کـج و کولـه و ب ‌یریخت‬    ‫اگــر کمــی پ ‌سانــداز داریــد‪ ،‬م ‌یتوانیــد تــوی کلاس‬
         ‫شـود‪ .‬اصـاً از ایـن هـم بدتـر‪ ،‬بعیـد نیسـت اگر همه سـه‬   ‫ورزشـی و هنـری و ایـن چیزهـا ثبـت نـام کنیـد‪ .‬عضـو‬
         ‫مـاه را یـک جـا بنشـینید و از جا ‌یتـان ُجـم نخوریـد‪ ،‬راه‬  ‫یــک کتا ‌بخانــه شــدن هــم خــوب اســت‪ .‬م ‌یتوانیــد‬
         ‫رفتــن را فرامــوش کنیــد! بــاور نم ‌یکنیــد! خــب شــاید‬ ‫تــا آخــر تابســتان کلــی کتــاب بخوانیــد‪ .‬حتــی‬
         ‫کمـی شـلوغش کـرده باشـم‪ ،‬حـالا چـه عیبـی دارد! همـه‬     ‫م ‌یشــود تــوی خانــه باشــید و کلــی کار انجــام‬
         ‫ای ‌نهـا را گفتـم تـا بدانیـد بیـکاری و تنبلی خوب نیسـت‪.‬‬  ‫بدهیـد‪ .‬مثـاً از مامـان آشـپزی یـاد بگیریـد یـا‬
         ‫پــس هنــوز وقــت هســت‪ ،‬بلنــد شــوید و یــک برنامــه‬   ‫از بابـا تعمیـرات سـاده یـاد بگیریـد‪ .‬مثـل تعمیـر‬
         ‫خـوب بـرای تعطیـات تابسـتان بچینیـد‪ ،‬بلنـد شـوید‪،‬‬      ‫صندلــی‪ ،‬شــیر آب و‪ ...‬فقــط مواظــب باشــید چیــزی را‬
                                       ‫خرا ‌بتــر نکنیــد‪ .‬کلــی کار دیگــر هــم م ‌یشــود کــرد‪.‬‬
                             ‫چـرا نشسـتید!‬    ‫مثــاً نوشــتن خاطــرات روزانــه‪ .‬کســی چــه مــی دانــد‬
                                   ‫ ‬    ‫شـاید یـک روز کتـاب خاطـرات روزانـه شـما یـک کتاب‬
                                       ‫پرفـروش شـود‪ .‬البتـه همیشـه لازم نیسـت تنهایـی کار‬
                                       ‫کنیـد‪ .‬م ‌یتوانیـد کار گروهـی داشـته باشـید‪ .‬م ‌یتوانیـد‬

                                               ‫بــا بچ ‌ههــای دیگــر دوچرخ ‌هســواری‬
                                                 ‫کنیـد‪ ،‬فوتبـال بـازی کنیـد‪ ،‬گـروه‬
                                                  ‫اکتشـافی تشـکیل دهیـد و کلـی‬
                                                  ‫تــوی محلــه ماجراجویــی کنیــد‪.‬‬
                                                     ‫فقــط حواســتان باشــد‬
                                                      ‫شیشــه خانــه همســای ‌هها‬
                                                      ‫را نشــکنید و زیــادی‬
                                                       ‫تــوی کار دیگــران‬
                                                       ‫ســرک نکشــید‪ .‬شــما‬
                                                       ‫کــه شــرلوک هلمــز‬
                                                             ‫نیســتید!‬

                                                        ‫شاید!‬

                                             ‫شـاید بـا خودتـان بگوییـد‪« :‬تعطیـات جـای‬
                                       ‫خیلـی از ایـن کارهـا نیسـت‪ .‬وقتـی تعطیـل هسـتی فقـط‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14