Page 2 - شماره ۴۷ قاصدک
P. 2

‫پنجشنبه‪9‬تیر(‪30‬ذ ‌یالقعده)‬

                     ‫شهادتاماممحمدتقی(ع)‬

‫امـام محمـد تقـی(ع) از همـان کودکـی بسـیار دانـا بـود‪ .‬چـون خیلـی بخشـنده بـود بـه‬
‫او جـواد م ‌یگفتنـد‪ .‬امـام جـواد(ع) تنهـا پسـر امـام رضـا(ع) در ‪ 25‬سـالگی بـه شـهادت‬
‫رسـید‪ .‬ایـن را هـم بدانیـد بـد نیسـت کـه حـرم امـام در شـهر کاظمین اسـت‪ .‬دسـته گل‬

                       ‫صلـوات مـا هدیـه بـه آن امـام مهربـان!‬

                     ‫س ‌هشنبه‪7‬تیر‬                   ‫شماره ‪47‬‬

         ‫شهادت آی ‌تالله دکتر بهشتی‬                        ‫‪4‬تـــیــر‪2‬‬

 ‫آیـ ‌تالله سـید محمـد حسـینی بهشـتی از شـخصی ‌تهای مهـم ایرانـی‬              ‫‪1401‬‬
 ‫اسـت‪ .‬او از افـراد نزدیـک به امـام خمینـی(ره) بود‪ .‬دلش م ‌یخواسـت‬
  ‫مـردم ایـران زندگـی خوبی داشـته باشـند بـرای همیـن در مبـارزات‬             ‫نویسنده‪:‬منیرههاشمی‬
  ‫بـا شـاه خیلـی فعـال بـود‪ .‬وقتـی زندگ ‌ینامـه او را مـی خوانیـم متوجه‬
  ‫م ‌یشــویم کــه بــه درس خوانــدن خیلــی علاق ‌همنــد بــوده اســت و‬
  ‫همیـن باعـث شـد تـا او فـرد موفقـی شـود‪ .‬شـهید بهشـتی کتا ‌بهای‬
 ‫زیـادی دربـاره تربیـت دینـی بچ ‌ههـا بـرای والدی ‌نشـان نوشـته اسـت‬
‫و همیشـه بـا بچ ‌ههـا بـا مهربانـی رفتـار مـی کـرد‪ .‬او سـال ‪ 1360‬بـه‬

                          ‫شــهادت رسید‪.‬‬

                           ‫چهارشنبه‪8‬تیر(‪۲۹‬ژوئن)‬

                      ‫روز جهانی دوربین عکاسی‬

‫خاطر ‌ههـا خیلـی زود از یـاد مـا آد ‌مهـا م ‌یرونـد‪ .‬بـه خصـوص اگـر بـرای زما ‌نهـای‬
‫دور باشــند‪ .‬آیــا تــا بــه حــال آلبو ‌مهــای قدیمــی را ورق زد ‌هایــد؟ دوربی ‌نهــای‬
‫عکاســی خاطر ‌ههــا را ثبــت م ‌یکننــد‪ .‬خند ‌ههــا‪ ،‬کودک ‌یهــا‪ ،‬جشــ ‌نها و‪...‬را‪.‬‬
‫دوربی ‌نهـای عکاسـی خیلـی ارزشـمند هسـتند‪ .‬ب ‌یخـود نیسـت کـه یـک روز در‬
‫تقویـم بـه نا ‌مشـان نا ‌مگـذاری شـده اسـت‪ .‬پـس بیاییـد در ایـن روز دوربی ‌نهـا را‬

        ‫برداریـم و خاطر ‌ههـا را ثبـت کنیـم‪ .‬تیلیـک‪ ،‬تیلیـک و تیلیـک‪...‬‬
   1   2   3   4   5   6   7