Page 4 - شماره ۴۷ قاصدک
P. 4

‫مترجم‪ :‬الهه ایزدی‬                       ‫شماره ‪447‬‬

 ‫اگر شما هم در بچگی موقع بازی وارونه شد ‌هاید‪ ،‬حتماً م ‌یدانید‬  ‫‪4‬تـــیــر‬
  ‫که تحمل این وضعیت خیلی سخت است‪ .‬خون در سر جمع‬         ‫‪1401‬‬

‫م ‌یشود و آدم نم ‌یتواند زیاد س ‌ر ‌وته بماند‪ .‬اما خفا ‌شها چطور‬
        ‫چندین ساعت در همین وضعیت م ‌یمانند؟‬

  ‫خفا ‌ش تنها پستاندار پرنده است‪ .‬این موجودات ش ‌بها‬
 ‫پرانرژی و در طول روز خوا ‌بآلود هستند‪ .‬آ ‌نها بیشتر‬
 ‫در غارهای سرد و نمناک زندگی م ‌یکنند‪ .‬موقع خواب‪،‬‬
  ‫از سقف غار آویزان م ‌یشوند و با ‌لها ‌یشان را مثل پتو‬
  ‫دورشان م ‌یپیچند تا گرم بمانند‪ .‬بعضی از انواع خفاش‬
 ‫هم در جنگل زندگی م ‌یکنند‪ .‬آ ‌نها موجوداتی اجتماعی‬
‫هستند و به صورت گروهی زندگی م ‌یکنند‪ .‬بیشتر خفا ‌شها‬

                  ‫یا حشر ‌ه م ‌یخورند یا میوه‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9