Page 5 - شماره ۴۷ قاصدک
P. 5

‫خفا ‌شهــا بایــد اول در یــک جــای بلنــد باشــند‪ ،‬بعــد‬            ‫چطوروارونهم ‌یخوابند؟‬
          ‫چنگا ‌لها ‌یشـان را آزاد کننـد تـا پاییـن بیاینـد و بعـد‬
          ‫بـه سـمت بـالا پـرواز کننـد‪ .‬پـس آ ‌نهـا بـرای ایـن کـه‬  ‫آ ‌نهــا م ‌یتواننــد بــه کمــک چنگا ‌لها ‌یشــان وارونــه‬
          ‫بتواننـد پـرواز کننـد مجبورنـد وارونـه از جایـی آویزان‬   ‫از شـاخه درختـان آویـزان شـوند‪ .‬چنـگال پـای عقبـی‬
                                        ‫آ ‌نهـا جـوری آفریـده شـده کـه م ‌یتوانـد بـدون صرف‬
                                 ‫ش ـوند‪.‬‬    ‫انـرژی زیـاد‪ ،‬یـک نقطـه را بگیـرد و مـدت طولانـی بـه‬
                                        ‫همیـن شـکل بمانـد‪ .‬در واقـع چنگا ‌لها ‌یشـان محکـم‬
                   ‫چقدرم ‌یتوانندوارونهبمانند؟‬        ‫بـه دور شـاخه درخت قفل م ‌یشـوند و دیگر لازم نیسـت‬
                                        ‫انــرژی زیــادی بــرای گرفتــن شــاخه مصــرف کننــد‪.‬‬
          ‫خفا ‌شهـا م ‌یتواننـد تـا ‪ ۱۹‬سـاعت در همیـن وضعیـت‬     ‫ایـن موجـب م ‌یشـود انـرژی آ ‌نهـا حفـظ شـود‪ .‬اگـر‬
                                 ‫بما نند ‪.‬‬   ‫بخواهیـم کمـی علم ‌یتـر حـرف بزنیـم‪ ،‬بایـد بگوییـم‬
                                        ‫کــه در بــدن خفا ‌شهــا بخ ‌شهایــی طنــاب ماننــد بــه‬
          ‫آیاهمهخفا ‌شهاوارونهم ‌یخوابند؟‬              ‫نـام تانـدو ‌ن وجـود دارد کـه بـه پنج ‌هها ‌یشـان وصـل‬
                                        ‫اســت‪ .‬وقتــی از شــاخ ‌های آویــزان م ‌یشــوند‪ ،‬ب ‌هخاطــر‬
‫شماره‪5 47‬‬      ‫نــه! حــدود هــزارو‪ ۲۴۰‬نــوع خفــاش وجــود دارد کــه‬   ‫وزن بد ‌نشـان و نیـروی جاذبـه زمیـن‪ ،‬ایـن تاندو ‌نهـا‬
     ‫‪4‬تـــیــر‬       ‫هفـت نـوع از آ ‌نهـا وارونـه نم ‌یخوابنـد‪.‬‬   ‫کشـیده م ‌یشـوند‪ .‬پـس چنگا ‌لها ‌یشـان محکـم قفـل‬
    ‫‪1401‬‬                                  ‫م ‌یشــود و دیگــر نیــازی ندارنــد بــرای نگ ‌هداشــتن‬
              ‫چطوردرتاریکیحرکتوشکارم ‌یکنند؟‬           ‫خودشـان انـرژی مصـرف کننـد‪ .‬قلـب خفـاش خیلـی‬
                                        ‫عجیـب اسـت و م ‌یتوانـد حتـی در حالـت وارونـه هـم‬
          ‫خفا ‌شهــا نم ‌یتواننــد خــوب ببیننــد‪ ،‬بنابرایــن از‬
          ‫انعـکاس صوت(صـدا) بـرای حرکـت کـردن اسـتفاده‬          ‫خــون را بــه تمــام بدنــش برســاند‪ .‬البتــه انــدازه‬
          ‫م ‌یکننـد‪ .‬آ ‌نهـا از خودشـان صدایـی تولیـد م ‌یکننـد‪.‬‬         ‫کوچـک خفـاش هـم تأثیـر زیـادی در این‬
          ‫وقتــی ایــن صــدا بــه چیــزی برخــورد‬                               ‫قضیـه دارد‪.‬‬
          ‫م ‌یکنــد و برم ‌یگــردد‪ ،‬م ‌یفهمنــد‬
          ‫کــه آ ‌نجــا مانعــی وجــود دارد و‬                         ‫چطورپروازم ‌یکنند؟‬
          ‫بایـد مسیرشـان را عـوض کننـد‪.‬‬
          ‫همچنیــن بــا فرســتادن امــواج‬                        ‫خفا ‌شهــا نم ‌یتواننــد روی‬
          ‫صوتــی م ‌یتواننــد چیزهــای‬                          ‫دوپا ‌یشــان بایســتند یــا بدونــد‪.‬‬
          ‫متحــرک مثــل حشــرات و‬                            ‫پاهــای عقبــی آ ‌نهــا کوچــک‬
          ‫چیزهـای ب ‌یحرکـت مثـل درخـت‬                         ‫و ضعیــف اســت‪ .‬آ ‌نهــا مثــل‬
          ‫را تشــخیص دهنــد‪ .‬بنابرایــن‬                        ‫پرنــدگان نیســتند و نم ‌یتواننــد‬
          ‫م ‌یتواننــد محــل دقیــق طعم ‌هشــان‬                   ‫بــه هــوا بپرنــد و خــود را از زمیــن‬
                                             ‫بلنــد کننــد‪ .‬عضــات بــال آ ‌نهــا هــم بــه‬
              ‫را پیــدا و آ ‌ن را شــکار کننــد‪.‬‬          ‫انــدازه کافــی قــوی نیســت تــا بتواننــد آ ‌نهــا را از‬
                                        ‫زمیـن بلنـد کننـد‪ .‬پـس وقتـی سـاکن و بـدون حرکـت‬
‫خفا ‌شها آ ‌نقدر که ب ‌هنظر م ‌یآید ترسناک نیستند‪.‬‬               ‫هســتند‪ ،‬نم ‌یتواننــد پــرواز کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪،‬‬

     ‫شما ت‌اب ‌هحال خفاش دید ‌هاید؟‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10