Page 6 - شماره ۴۷ قاصدک
P. 6

‫کولـر تـا چشـمش بـه کلاغ افتاد‪ ،‬نفـس عمیقی کشـید و‬      ‫کولر و کلاغ‬
‫گفـت‪« :‬هـوا گـرم شـده‪ ،‬از صبـح تـا شـب کار م ‌یکنـم‪.‬‬
‫کسـی هـم بـه فکر مـن نیسـت»‪ .‬کلاغ گفـت‪« :‬چطـور؟!»‬      ‫کلاغ حسـابی گرمـش شـده بـود‪ .‬رفـت تـا جـای خنکـی‬     ‫شماره ‪647‬‬
‫کولــر بــا ب ‌یحالــی جــواب داد‪« :‬از وقتــی هــوا گــرم‬  ‫بــرای اســتراحت پیــدا کنــد‪ .‬از روی بامــی رد‌م ‌یشــد‬
‫شــده‪ ،‬مــن را روشــن کرد ‌هانــد‪ .‬یــک بــار ســرنزد ‌هاند‬ ‫کـه صـدای عجیبـی شـنید‪ .‬نشسـت روی بـام و کولـر‬      ‫‪4‬تـــیــر‬
‫تـا ببیننـد چیـزی لازم دارم یـا نـه‪ .‬راسـتش اصـاً آمـاده‬   ‫آبـی را دیـد کـه بـه سـختی کار م ‌یکـرد‪ .‬انـگار نفسـش‬   ‫‪1401‬‬
‫کار نبــودم!» کلاغ بعــد از شــنیدن حر ‌فهــای کولــر‬    ‫بـالا نم ‌یآمـد‪ .‬کلاغ گفـت‪« :‬سـام خوبـی‪ ،‬نکنـد مریـض‬
‫فکــری بــه ســرش زد و گفــت‪« :‬مــن بــه تــو کمــک‬
                                                     ‫شـدی؟!»‬
      ‫م ‌یکنـم‪ .‬فقـط بایـد صبـر داشـته باشـی»‪.‬‬
‫کولــر کــه از شــدت هیجــان صدایــش تغییــر کــرده‬
‫بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬هــر چــی بگویــی قبــول»‪ .‬کلاغ گفــت‪:‬‬
‫‌«سـعی کـن صدایـت را چنـد دقیقـ ‌های کمتـر کنـی تـا‬
‫صـدای قارقـار مـن خـوب شـنیده شـود»‪ .‬ایـن را گفـت‬
‫و بــه کولــر حســابی نزدیــک شــد و تــا م ‌یتوانســت‬

                    ‫قارقــار کــرد‪.‬‬
‫صاح ‌بخانــه متوجــه صــدای کلاغ شــد و گفــت‪« :‬چــرا‬
‫کلاغ ای ‌نقــدر قارقــار م ‌یکنــد؟ یعنــی چــی شــده؟‬
‫نکنـد پـر و بالـش بـه کولـر گیـر کـرده!» صاح ‌بخانـه‬
‫کـه نگـران شـده بـود‪ ،‬روی بـام رفـت‪ .‬کلاغ بـا دیـدن‬
‫او پریــد و رفــت‪ .‬صاح ‌بخانــه گفــت‪« :‬ای ‌نجــا کــه‬
‫خبــری نیســت!» در همیــن لحظــه صــدای کولــر را‬
‫شــنید و گفــت‪« :‬یــادم رفتــه بــود امســال کولــر را‬
‫ســرویس کنــم‪ ،‬نــگاه کــن کلــی روغــ ‌نکاری لازم‬
‫دارد!» ایــن را گفــت و بعــد مشــغول کار شــد‪ .‬روز‬
‫بعــد بــاز کلاغ از آ ‌نجــا رد شــد و کولــر را دیــد‬
‫کـه حالـش خـوب خـوب بـود‪ .‬کلاغ خندیـد‪:‬‬

          ‫قــار و قــار و قــار‪...‬‬

      ‫نویسنده‪ :‬زهرا عراقی‬

   ‫تصویرگر‪:‬ساقیذاکرنژاد‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11