Page 8 - شماره ۴۷ قاصدک
P. 8

‫دنیای بزرگ و عجیب‬

‫شبک ‌ههایاجتماعی‬

           ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬             ‫شماره ‪847‬‬

        ‫ازاینشبکهبهآنشبکه‬                ‫‪4‬تـــیــر‬
                                ‫‪1401‬‬
‫آن قدی ‌مهـا وقتـی حـرف از شـبکه م ‌یشـد‪ ،‬همـه فقـط‬
‫چنــد شــبکه تلویزیــون را م ‌یشــناختند کــه هــر کــدام‬
‫برنام ‌ههـای خودشـان را پخـش م ‌یکردنـد‪ .‬شـبک ‌ههای‬
‫یـک‪ ،‬دو‪ ،‬سـه و‪ ....‬ک ‌مکـم شـبک ‌ههای دیگـری هـم پیـدا‬
‫شـدند و اسـ ‌مهای مختلـف آ ‌نهـا همـه جـا پ ‌رطرفـدار‬
‫شــد‪ .‬شــبک ‌ههایی مثــل‪ :‬واتســاپ‪ ،‬اینســتاگرام‪،‬‬
‫فی ‌سبـوک و یـک عالمـه شـبکه اجتماعـی کـه آد ‌مهـا‬
‫م ‌یتوانســتند بــه وسیل ‌هشــان از راه دور بــا هــم ارتبــاط‬
‫داشــته باشــند‪ .‬خیلــی عجیــب اســت کــه ایــ ‌نور دنیــا‬
‫باشـی و فقـط بـا فشـار دادن چنـد دکمـه بتوانـی بـا یـک‬
‫نفـر آ ‌نطـرف دنیـا حـرف بزنـی و تصویـرش را ببینـی‪.‬‬
‫ایــن جــوری شــد کــه شــبک ‌ههای اجتماعــی روزبــ ‌هروز‬
‫بیــن مــردم پ ‌رطرفدا ‌رتــر شــدند تــا جایــی کــه الان‬
‫بعض ‌یهـا شـب و روز تـوی ایـن شـبک ‌هها م ‌یچرخنـد و‬
‫اصـاً کارشـان‪ ،‬درآمدشـان‪ ،‬درس خواند ‌نشـان و‪ ...‬در‬
‫همیـن شـبک ‌هها اسـت‪ .‬هـی از ایـن شـبکه بـه آن شـبکه‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13