Page 9 - شماره ۴۷ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 47‬‬      ‫شــبک ‌ههای اجتماعــی هما ‌نقــدر کــه پــر از مطالــب‬  ‫م ‌یرونـد و از آن شـبکه بـه آن یکـ ‌ی دیگـر‪ .‬خـب بایـد‬
     ‫‪4‬تـــیــر‬ ‫خـوب هسـتند‪ ،‬م ‌یتواننـد پـر از مطالـب نامناسـب و بـد‬   ‫اعتـراف کنـم کـه شـبک ‌ههای اجتماعـی زندگـی را بـرای‬
    ‫‪1401‬‬     ‫هـم باشـند‪ .‬ممکـن اسـت هـر کسـی بـا ایـن شـبک ‌هها‬    ‫خیلــی از مــا راح ‌تتــر کردنــد‪ ،‬امــا مشــکلات زیــادی‬
          ‫سـر و کار داشـته باشـد‪ ،‬اشـتباهی از ای ‌نجـور صفح ‌ههـا‬  ‫هـم بـه وجـود آوردنـد‪ .‬شـاید بـا خودتـان بگوییـد چـه‬
          ‫سـر در بیـاورد و ایـن جـور مطالـب را ببینـد‪ .‬ایـن اصـاً‬
          ‫خـوب نیسـت‪ .‬چـون ممکـن اسـت بعـدش اتفا ‌قهـای‬                           ‫مشـکلاتی؟!‬
          ‫بدتــری بیفتــد جــوری کــه افــراد دچــار مشــکلات‬
          ‫اخلاقــی‪ ،‬روحــی و‪ ...‬بشــوند‪ .‬خــب اگــر ســرمان تــوی‬             ‫مشکلاتزیاد‬
          ‫شــبک ‌ههای اجتماعــی اســت‪ ،‬بایــد حوا ‌سمــان باشــد‬
          ‫بــه کجاهــا ســرک م ‌یکشــیم‪ .‬مشــکلات دیگــری هــم‬   ‫همیشــه وقتــی حــرف از مشــکلات م ‌یشــود‪ ،‬آدم‬
          ‫هسـت کـه حتمـاً خودتـان بهتـر از مـن م ‌یدانیـد مثـل‪:‬‬   ‫نگــران م ‌یشــود و بــه فکــر راه چــاره م ‌یافتــد تــا‬
          ‫ب ‌یتوجهــی بــه مشــق و درس‪ ،‬چشــم درد گرفتــن‪،‬‬     ‫مشـکل را حـل کنـد‪ ،‬امـا شـبک ‌ههای اجتماعـی آ ‌نقـدر‬
                                       ‫مــردم را ســرگرم کرد ‌هانــد کــه خیلــی وق ‌تهــا‬
                      ‫گوشــ ‌هگیر و تنهــا شــدن و‪. ...‬‬ ‫آد ‌مهــا مشــکلاتش را نم ‌یبیننــد یــا خودشــان را بــه‬
                                       ‫ندیـدن م ‌یزننـد‪ .‬شـبک ‌ههای اجتماعـی آد ‌مهـا را تنبـل‬
                       ‫راه درست‬            ‫کرد ‌هانـد‪ .‬خیل ‌یهـا صبـح تـا شـب پـای همیـن شـبک ‌هها‬
                                       ‫م ‌ینشــینند و از جا ‌یشــان تــکان نم ‌یخورنــد‪ ،‬آ ‌نقــدر‬
          ‫خـب اگـر بخواهیـم هـم از امکانـات خـوب شـبک ‌ههای‬     ‫کـه آدم م ‌یترسـد زیـر مبـل و صندل ‌یشـان علـف سـبز‬
          ‫اجتماعــی اســتفاده کنیــم و هــم از مشــکلاتش دور‬    ‫شـود‪ .‬اگـر همی ‌نجـور ادامـه پیـدا کنـد‪ ،‬ممکـن اسـت‬
          ‫باشـیم‪ ،‬بایـد یـک برنامـه خـوب داشـته باشـیم‪ .‬بایـد‬    ‫آد ‌مهــا تغییــر شــکل دهنــد و ک ‌مکــم زندگ ‌یشــان‬
          ‫زما ‌نهـای مشـخص و کوتا ‌هتـری را بـرای سـرزدن بـه‬    ‫تغییــر کنــد‪ .‬شــاید روزی برســد کــه آد ‌مهــا روی‬
          ‫ایـن شـبک ‌هها انتخـاب کنیـم‪ .‬شـاید بپرسـید‪ :‬بقیـه روز‬   ‫صندلـی نشسـته و گوشـی بـه دسـت همـه جـا برونـد!‬
          ‫را چـه کار کنیـم؟ خـب معلـوم اسـت‪،‬‬
          ‫زندگـی کنیـد‪ .‬مگـر مـردم پیـش از‬               ‫شــبک ‌ههای اجتماعــی موجــب شــده آد ‌مهــا کمتــر‬
          ‫آمــدن ایــن شــبک ‌ههای اجتماعــی‬                       ‫هــم را ببیننــد‪ .‬ممکــن اســت‬
          ‫چــه کار م ‌یکردنــد‪ .‬برویــد‬                               ‫آ ‌نقــدر اطرافیــان را‬
          ‫بیــرون و قــدم بزنیــد‪ ،‬بــا‬                                ‫نبیننــد کــه ک ‌مکــم‬
          ‫مـردم حـرف بزنیـد‪ ،‬کتـاب‬                                  ‫قیاف ‌هشــان را‬
          ‫بخوانیــد‪ ،‬دوچرخ ‌هســواری‬                                 ‫فرامــوش کننــد‪.‬‬
          ‫کنیـد و کلـی کار دیگـر‪ .‬بلـه‬                               ‫فکــرش را بکنیــد‬
          ‫زندگـی کـه فقط شـبک ‌ههای‬                             ‫ســرتان را از روی گوشــ ‌ی یــا‬
          ‫اجتماعــی نیســت‪ .‬مگــر‬                             ‫رایان ‌هتــان بلنــد کنیــد و یــک‬
          ‫نشـنیدید؟ پـس چـرا هنـوز‬                            ‫نفـر غریبـه را تـوی خانـه ببینیـد‬
          ‫گوشــی بــه دســت و تبلــت‬                           ‫کــه دارد بــرای خــودش چــای‬

             ‫بــه دســت نشســتید؟‬                          ‫م ‌یریــزد و بگویــد‪ :‬ســام مــن‬
                                                         ‫مامانــت هســتم!‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14