Page 2 - شماره ۴۸ قاصدک
P. 2

‫پنجشنبه‪16‬تیر(‪7‬ذ ‌یالحجه)‬

                     ‫شهادتاماممحمدباقر(ع)‬

‫امـام پنجـم مـا امـام محمـد باقـر(ع) در شـهر مدینـه بـه دنیـا آمـد و در همـان جـا هـم به‬
‫شـهادت رسـید‪ .‬لقبشـان باقـر بـود و باقـر یعنـی شـکافند ‌هی علـوم‪ ،‬یعنـی او خیلـی دانـا‬
‫بـود‪ .‬شـهادت امـام محمـد باقـر(ع) را بـه همـ ‌هی شـما تسـلیت م ‌یگوییـم‪ .‬ای کاش مـا‬

               ‫هـم بـا کتـاب خوانـدن دانایـی خودمـان را بیشـتر کنیـم‪.‬‬

                  ‫شنبه‪11‬تیر(‪2‬جولای)‬                    ‫شماره ‪48‬‬

               ‫روز بشقاب پرنده‬                       ‫‪11‬تـــیــر‪2‬‬

  ‫بشـقا ‌بپرند ‌هها وسـیل ‌ههای عجیـب و غریبـی هسـتند کـه در آسـمان‬            ‫‪1401‬‬
   ‫پـرواز م ‌یکننـد‪ .‬آ ‌نهـا از کجـا آمد ‌هانـد؟ چـه کسـی آ ‌نهـا را سـاخته‬
   ‫اسـت؟ آیـا موجـودات زنـد ‌هی فضایـی وجـود دارنـد؟ دانشـمندان‬            ‫نویسنده‪:‬منیرههاشمی‬
   ‫هــم دنبــال ایــن ســؤا ‌لها هســتند‪ .‬بــه همیــن خاطــر دربــار ‌هی‬
   ‫هرچیـزی کـه بـه ایـن موضـوع ربـط داشـته باشـد تحقیـق م ‌یکننـد‪.‬‬
   ‫کسـی چـه م ‌یدانـد شـاید یـک روز بتواننـد وجـود بشـقا ‌بپرند ‌هها‬
  ‫را ثابـت کننـد! علاق ‌همنـدان بـه ایـن موضـوع تـاش کرد ‌هانـد و یـک‬
 ‫روز در تقویــم را بــه نــام روز بشــقا ‌بپرنده نا ‌مگــذاری کردنــد‪ .‬روزی‬
‫کـه حـدس م ‌یزننـد شـاید در ایـن روز بشـقا ‌بپرند ‌های بـه زمیـن آمـده‬

                     ‫باشـد‪ .‬جالـب اسـت مگـر نـه!‬

                                ‫س ‌هشنبه‪14‬تیر‬

         ‫روز تولد محمد قریب‪ ،‬پدر علم پزشکی کودکان ایران‬

‫بعض ‌یهــا بــرای مــا بچ ‌ههــا خیلــی کارهــای خوبــی کرد ‌هانــد‪ .‬مثــل آقــای دکتــر‬
‫محمـد قریـب کـه بـه او لقـب پـدر پزشـکی کـودکان داد ‌هانـد‪ .‬او اولیـن بیمارسـتان‬
‫تخصصـی کـودکان را سـاخته اسـت‪ .‬یـک بیمارسـتان کـه کـودکان بیمـار بتواننـد‬
‫در آن بـه بهتریـن شـکل اسـتراحت کننـد و درمـان شـوند‪ 14 .‬تیـر روز تولـد ایـن‬

          ‫پزشـک مهربـان و دوسـت کـودکان اسـت‪ .‬تولـدش مبـارک!‬
   1   2   3   4   5   6   7