Page 5 - شماره ۴۸ قاصدک
P. 5

‫شماره‪5 48‬‬      ‫هــم م ‌یچرخــد‪ .‬یــک دور کامــل زمیــن بــه دور خــود‬                ‫اختراع ا ّولین ساعت‬
    ‫‪11‬تـــیــر‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت طــول م ‌‌یکشــد یعنــی یــک روز و یــک دور‬
    ‫‪1401‬‬     ‫کامــل بــه دور خورشــید ‪ ۳۶۵‬روز طــول م ‌یکشــد و ایــن‬     ‫مـا بـرای آنکـه زمـان دقیـق را بدانیـم از سـاعت اسـتفاده‬
          ‫یعنـی یـک سـال‪ .‬در زما ‌نهـای گذشـته مـردم تمـام ایـن‬      ‫م ‌یکنیـم‪ ،‬امـا ایـن وسـیله از ا ّول وجـود نداشـت‪ .‬ا ّولیـن‬
          ‫چیزهـا را حسـاب کردنـد و متو ّجه شـدند که یـک روز ‪۲۴‬‬       ‫سـاعت را مصر ‌یهـا اختراع کردند و به آن سـاعت آفتابی‬
          ‫سـاعت و یـک سـال ‪ ۳۶۵‬روز اسـت‪ .‬امـا گاهـی وق ‌تهـا‬        ‫م ‌یگفتنــد‪ .‬ســاع ‌تهای آفتابــی ســای ‌ههایی را بــه وجــود‬
          ‫فص ‌لهـا یـک روز دیرتـر شـروع م ‪‎‬یشـدند‪ .‬شـاید ندانیـد‬      ‫م ‌یآورنــد کــه مــردم بــه وسیل ‌ه ‌یشــان م ‌یتوانســتند‬
          ‫کـه هـر یـک سـال ‪ ۳۶۵‬روز و ‪ ۶‬سـاعت اسـت‪ .‬بلـه‪ ،‬دقیقاً‬      ‫زمــان دقیــق را تشــخیص بدهنــد‪ .‬ســاع ‌تهای دیگــری‬
          ‫همی ‌نطـور اسـت! مـردم در زمـان قدیـم بـه آن ‪ ۶‬سـاعت‬       ‫هـم اختـراع شـدند مثـل سـاعت شـنی و ســاعت آبـی‪.‬‬
          ‫تو ّجــه نم ‌یکردنــد‪ .‬همیــن ‪ 6‬ســاعت موجــب جاب ‌هجایــی‬    ‫بــا پیشــرفت جهــان انســا ‌نها توانســتند ســاع ‌تهای‬
          ‫فص ‌لهـا م ‌یشـد و ح ّتـی زمـان دقیـق سـال جدیـد را تغییـر‬    ‫دقی ‌قتـری را اختـراع کننـد‪ ،‬درسـت مثـل سـاعت مچـی‬
          ‫مـ ‌یداد‪ .‬مـردم قدیـم وقتـی ایـن موضـوع را فهمیدنـد‪ ،‬آن‬
          ‫‪ ۶‬سـاع ‌تها را بـه د ّقـت حسـاب کردنـد و متو ّجـه شـدند‬                  ‫کــه بــه دســ ‌تتان بســت ‌هاید‪.‬‬
          ‫هــر ‪ ۴‬ســال کــه م ‌یگــذرد ایــن ‪ ۶‬ســاع ‌تها بــا هــم‬
          ‫جمــع م ‌یشــوند و یــک شــب‌ان ‌هروز را ب ‌هوجــود م ‌یآورنــد‬    ‫ا ّولین تقویم چ ‌هطوری ب ‌هوجود آمد؟‬
          ‫یعنــی ‪ ۲۴‬ســاعت‪ .‬هــر چهــار ســال ی ‌کبــار ایــن اتّفــاق‬
          ‫م ‌یافتــد کــه بــه آن ســال‪ ،‬ســال کبیســه م ‌یگوینــد‪.‬‬    ‫دانشـمندان م ‌یگوینـد‪ ،‬مـردم در ‪6‬هـزار سـال پیـش‪ ،‬از‬
          ‫یعنــی سـال کبیســه ‪ ۳۶۶‬روز م ‌یشـود‪.‬حتماً حـالا دیگـر‬      ‫مــاه بــه عنــوان یــک تقویــم اســتفاده م ‌یکردنــد یعنــی‬
          ‫متو ّجـه شـد ‌هاید زمـان بـرای مـا انسـا ‌نها چقـدر اهم ّیـت‬   ‫بــا نــگاه کــردن بــه آن و کوچــک یــا کامــل شــدن مــاه‬
          ‫دارد‪ ،‬اگـر نم ‌یدانسـتیم الان دقیقـاً چـه روزی و ح ّتـی چـه‬   ‫متوجـه تغییـرات روزهـا و حتـی ما ‌ههـا م ‌یشـدند‪ .‬زمـان‬
          ‫سـاعتی اسـت‪ ،‬نم ‌یتوانسـتیم کارهـای خودمـان را درسـت‬       ‫دقیـق کاشـتن و برداشـت و درو کـردن محصـولات بـرای‬
                                           ‫کشــاورزان خیلــی مهــم بــود‪ .‬مصر ‌یهــا ا ّولیــن کســانی‬
                         ‫و بـه موقـع انجـام بدهیـم‪.‬‬     ‫بودنــد کــه ســال را بــا د ّقــت انــدازه گرفتنــد‪ .‬آ ‌نهــا‬
                          ‫مـا خیلی خو ‌ششـانس‬       ‫م ‌یدانســتند بهتریــن زمــان بــرای کاشــت محصــولات‬
                           ‫هسـتیم کـه انسـا ‌نها‬      ‫بعـد از خروشـان شـدن رود نیـل اسـت‪ .‬در همـان زمـان‬
                           ‫در زما ‌نهــای قدیــم‬      ‫سـتار ‌هی مخصوصـی پیـش از طلـوع خورشـید در آسـمان‬
                          ‫باهــوش بودنــد و‬        ‫دیـده م ‌یشـد‪ .‬پـس ‪ ۱۲‬مـاه را حسـاب کردنـد تـا بداننـد‬
                           ‫تمــام ایــن ا ّطلاعــات‬    ‫رود نیــل دوبــاره چــه زمانــی خروشــان م ‌یشــود تــا‬
                            ‫را بــه دســت مــا‬      ‫بتواننــد محصــولات خــود را بکارنــد‪ .‬مصر ‌یهــا ســال را‬
                               ‫رســانده‌اند‪.‬‬      ‫بـه ‪ ۱۲‬مـاه و هـر مـاه را بـه ‪ ۳۰‬روز تقسـیم کردنـد‪ .‬بـه‬

                                                  ‫ایـن صـورت ا ّولیـن تقویـم سـاخته شـد‪.‬‬

                                                     ‫سال کبیسه چیست؟‬

                                           ‫هما ‌نطــور کــه م ‌یدانیــد هــر یــک ســال چهــار فصــل‬
                                           ‫دارد‪ .‬وقتـی هرچهـار فصـل تمـام م ‌یشـد‪ ،‬مـردم متو ّجـه‬
                                           ‫م ‌یشـدند کـه یـک سـال تمـام شـده اسـت‪ .‬از نظـر علمـی‬
                                           ‫یــک ســال وقتــی اتّفــاق م ‌یافتــد کــه زمیــن یــک دور‬
                                           ‫کامـل بـه دور خورشـید بزنـد‪ .‬الب ّتـه زمیـن بـه دور خـود‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10