Page 8 - شماره ۴۸ قاصدک
P. 8

‫پلاستی ‌کها‬                        ‫شماره ‪848‬‬

‫دارند دنیا را‬                       ‫‪11‬تـــیــر‬
                             ‫‪1401‬‬
‫اِشغال م ‌یکنند !‬

        ‫اختراعیبهنامپلاستیک‬

‫ســال‌ها پیــش دانشــمندان توانســتند از نفــت چیــزی‬
‫جدیــد‪ ،‬عجیــب و فو ‌قالعــاده پــر طرفــدار بســازند‪.‬‬
‫چیــزی بــه نــام پلاســتیک‪ .‬بعــد از آن دنیــا روز بــه‬
‫روز پــر از پلاســتیک‌های مختلــف شــد بــه شــکلی‬
‫کــه در خیلــی از وســایل از پلاســتیک اســتفاده شــد‪.‬‬
‫از کفــش و لباســمان گرفتــه تــا صندلــی‪ ،‬میــز‬
‫و‪ . ...‬پلاســتیک‌ها پرطرفــدار بودنــد چــون‬
‫سـبک و ارزان بودنـد و برابـر گرمـا‪ ،‬سـرما‪،‬‬
‫پوســیدگی و خیلــی چیزهــای دیگــر راحــت‬
‫خـراب نم ‌یشـدند‪ .‬بـه ایـن ترتیـب هـر روز‬
‫پلاســتی ‌کها بــه شــکل‌ها و رنگ‌هــ‌ای مختلــف‬
‫در وسـایل مختلـف بـه کار گرفتـه شـدند‪ .‬تـا بـه امروز‬
‫کــه پلاســتیک‌ها‪ ،‬ایــن ســبک‌های ارزا ‌نقیمــت و‬
‫زیبـا‪ ،‬مو ّفـق شـدند بخـش بزرگـی از دنیـای قشـنگ‬
‫مــا را اِشــغال کننــد‪ .‬شــاید بــا خودتــان بگوییــد‬
‫ایــن کــه خیلــی خــوب اســت‪ .‬پلاســتی ‌کها خیلــی‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13