Page 9 - شماره ۴۸ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 48‬‬      ‫زبالــ ‌هی پلاســتیکی تولیــد شــود‪ .‬فکــرش را بکنیــد‬   ‫بـه درد بخـور هسـتند‪ .‬الب ّتـه ممکـن اسـت ایـن طـور‬
    ‫‪11‬تـــیــر‬ ‫اگـر موقـع خریـد بـه مغـازه برویـد و یـک کیسـه‌ی‬      ‫باشــد امــا آ ‌نهــا یــک مشــکل بــزرگ بــه وجــود‬
    ‫‪1401‬‬     ‫پارچــ ‌های بــا خودتــان ببریــد‪ ،‬دیگــر لازم نیســت بــا‬
          ‫کلّــی پلاســتیک بــه خانــه برگردیــد‪ .‬پلاســتیک‌هایی‬                        ‫می‌آورنــد!‬
          ‫کــه هــر کــدام ممکــن اســت آخــرش یــک گوشــه‬
                                           ‫مشکلیبهنامزبال ‌ههایپلاستیکی!‬
                    ‫بیفتنــد و دردســر درســت کننــد‪.‬‬
                                        ‫پلاسـتیک‌ها پـس از اسـتفاده دور انداختـه م ‌یشـوند‪،‬‬
                     ‫قانو ‌نهایجالب!‬            ‫نایلــون خریــد‪ ،‬ظر ‌فهــای ی ‌کبــار مصــرف‪ ،‬دمپایــی‬
                                        ‫کهنــه‪ ،‬مســواک قدیمــی‪ ،‬کیــف کهنــه و‪ . ...‬فــرق‬
          ‫خیل ‌یهــا ایــن روزهــا م ‌یداننــد کــه پلاســتیک‌ها‬   ‫زباله‌هــای پلاســتیکی بــا بق ّیــ ‌هی زبال ‌ههــا ایــن اســت‬
          ‫ضــرر زیــادی دارنــد و بهتــر اســت نباشــند تــا‬     ‫کـه زبال ‌ههـای پلاسـتیکی دوسـت ندارنـد بـه راحتـی‬
          ‫زبال ‌ههــای خطرنــاک هــم بــه وجــود نیاینــد‪ .‬ح ّتــی‬  ‫از بیـن برونـد‪ .‬سـا ‌لهای زیـادی روی زمیـن قشـنگ‬
          ‫بعضــی از کشــورها بــرای ایــن کــه جلــوی تولیــد و‬    ‫مـا م ‌یماننـد و هـر روز زمیـن را زشـت‌تر و آلود ‌هتـر‬
          ‫مصــرف پلاســتیک را بگیرنــد‪ ،‬قانو ‌نهــای خوبــی‬      ‫م ‌یکننـد‪ .‬ایـن زباله‌هـای لجبـاز هـم زمیـن را کثیـف‬
          ‫گذاشــته‌اند‪ .‬قانون‌هایــی کــه بــه مــردم اجــازه‬     ‫و زشـت م ‌یکننـد و هـم جـان موجـودات و حیوانـات‬
          ‫نم ‌یدهـد همی ‌نجـور پلاسـتیک مصـرف کننـد و همـه‬      ‫مختلــف را بــه خطــر م ‌یاندازنــد‪ .‬حتمــاً تــا بــه حــال‬
          ‫جــا را پــر از پلاســتیک کننــد‪ .‬در ایــن کشــورها هــر‬  ‫شـنیدید کـه موجوداتـی بـه خاطـر خـوردن پلاسـتیک‬
          ‫کســی ایــن قانون‌هــا را نادیــده بگیــرد‪ ،‬مجــازات و‬   ‫خفتــه شــدند‪ .‬تــازه ب ‌دتــر از ایــن‪ ،‬وقتــی زبال ‌ههــای‬
                                        ‫پلاســتیکی جلــوی نــور خورشــید و در گرمــا باشــند‪،‬‬
                           ‫جریمــه م ‌یشــود‪.‬‬     ‫ســ ّمی تولیــد م ‌یکننــد کــه در اطــرف م ‌یچرخــد و‬
          ‫حتمـاً وقتـی بـه طبیعـت م ‌یرویـد‪ ،‬زباله‌های پلاسـتیکی‬   ‫تـوی دهـان و بینـی مـا مـی‌رود‪ .‬یـک سـ ّم نامرئـی و‬
          ‫را م ‌یبینیـد کـه هـر طرفی افتاد ‌هانـد‪ .‬فکـرش را بکنید‪،‬‬  ‫خطرنــاک‪ .‬همــه‌ی ای ‌نهــا موجــب م ‌یشــود کســانی‬
          ‫اگـر مـا هـم ایـن قانون‌هـا را داشـتیم‪ ،‬شـاید طبیعـت‬    ‫کــه نگــران زمیــن و موجوداتــش هســتند بــا زیاد‌تــر‬
          ‫قشــنگ‌تری داشــتیم! خــب‪ ،‬م ‌یتوانیــم قانون‌هایــی‬    ‫شــدن پلاســتیک‌ها و زبال ‌ههــای پلاســتیکی‪ ،‬روز‬
          ‫بــرای خودمــان و خانواد ‌ه ‌یمــان بگذاریــم‪ .‬کیســه‌ی‬   ‫بــه روز نگران‌تــر شــوند و فریــاد بزننــد‪ :‬جلــوی‬
          ‫پلاسـتیکی م ‌یتوانـد جایـش را بـه کیسـه‌ی پارچـه‌ای‬
          ‫بدهــد‪ .‬ظــرف یک‌بــار مصــرف م ‌یتوانــد جایــش را‬                  ‫پلاســتیک‌ها را بگیریــد!‬

                    ‫بـه ظرف‌هـای دیگـر بدهـد و‪. ...‬‬           ‫جلویپلاستی ‌کهارابگیرید!‬

          ‫خــب اگــر موافــق هســتید‪ ،‬بیاییــد بــا هــم بــه‬     ‫آد ‌مهایــی کــه نگــران زمیــن و موجوداتــش هســتند‬
          ‫جنــگ زبال ‌ههــای پلاســتیکی برویــم و دنیــای‬       ‫و دوســت ندارنــد پلاســتیک‌ها دنیــا را نابــود کننــد‪،‬‬
                                        ‫دســت بــه کار شــده‌اند تــا زمیــن را نجــات بدهنــد‪.‬‬
            ‫قشــنگمان را از دستشــان نجــات بدهیــم!‬        ‫آ ‌نهــا از همــه م ‌یخواهنــد کــه بــه جــای ظر ‌فهــای‬
                                        ‫ی ‌کبــار مصــرف پلاســتیکی و نایلون‌هــا و ایــن جــور‬
                         ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬       ‫چیزهــا‪ ،‬از وســایل دیگــر اســتفاده کننــد تــا کمتــر‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14