Page 5 - شماره ۴۹ قاصدک
P. 5

‫شماره‪5 49‬‬                ‫نشـان م ‌یدهـد‪ .‬او امـا گفت‪:‬‬
    ‫‪18‬تـــیــر‬         ‫«مـن حاضـر نیسـتم ثروت تـو را‬
    ‫‪1401‬‬
                            ‫قبـول کنم!»‬
              ‫ناگهـان زمزمـ ‌هی مـردم بـه گـوش مـرد‬
               ‫فقیـر رسـید کـه م ‌یپرسـیدند‪« :‬چـرا!؟»‬
           ‫مــرد فقیــر گفــت‪« :‬م ‌یترســم وقتــی مثــل ایــن‬
          ‫مـرد ثروتمنـد شـدم‪ ،‬مـن هـم دچـار غـرور شـوم‬
          ‫و بـا یـک بـرادر مسـلمان رفتـاری را داشـته باشـم‬

                ‫کـه امـروز ایـن مـرد بـا مـن داشـت»‪.‬‬
          ‫مجلـس سـاکت شـده بـود و مـرد ثروتمند بیشـتر‬
          ‫خجالــت کشــید؛ او بیشــتر فهمیــد کــه کارش‬

                      ‫چه قدر زشت بوده است‪.‬‬

                   ‫نویسنده‪:‬عباسعلیسپاهییونسی‬
                   ‫تصویرگر ‪ :‬زهرا احسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10