Page 6 - شماره ۴۹ قاصدک
P. 6

‫دیدار با‬
                           ‫شاعرکتاب‬
                           ‫«خادمگلدست ‌هها»‬

‫بچ ‌ههــای شــرک ‌تکننده از ســوی‬                     ‫چنــد روز پیــش در حــرم امــام‬       ‫شماره ‪649‬‬
‫انتشـارات ب ‌هنشـر‪ ،‬یـک جلـد کتـاب‬                    ‫رضــا(ع) جشــن امضــای کتــاب‬
‫و هدیــه فرهنگــی هــم اهــدا شــد‪.‬‬                    ‫بـود‪ .‬لابـد م ‌یپرسـید چـه کتابـی؟‬     ‫‪18‬تـــیــر‬
‫بیشــتر کتا ‌بهــای ب ‌هنشــر بــرای‬                    ‫الان م ‌یگویــم جشــن امضــای‬       ‫‪1401‬‬
‫شــما بچ ‌ههاســت‪ .‬مــن کــه بعضــی از‬                   ‫کتــاب «خــادم گلدســت ‌هها»‬
‫کتا ‌بهــای ایــن انتشــارات را خیلــی‬                   ‫کــه انتشــارات آســتان قــدس‬
‫دوســت دارم چــون هــم تصویرهــای‬
‫بســیار زیبایــی دارنــد هــم مت ‌نهــای‬                  ‫رضــوی (ب ‌هنشــر) آن را منتشــر‬
                                      ‫کــرده اســت‪ .‬کتــاب خــادم‬
               ‫قشــنگی‪.‬‬                    ‫گلدسـت ‌هها شـعرهایی اسـت از‬
‫خلاصــه جــای شــما دوســتانی کــه در‬                    ‫لیـا خیامـی شـاعر و نویسـنده‬
‫جشـن امضـای کتـاب خـادم گلدسـت ‌هها‬                     ‫کــودکان‪ .‬شــاید یــک لحظــه‬
‫نبودیـد واقعـا‪ ،‬خالـی چـون بـه بچ ‌ههـای‬                   ‫بگوییــد اســم لیــا خیامــی‬
‫شـرک ‌تکننده حسـابی خـوش گذشـت‪.‬‬
‫حـالا دفعـه بعـد کـه گذرتـان بـه حـرم‬                     ‫بـرای شـما آشناسـت درسـت‬
‫امـام رضـا(ع) افتـاد‪ ،‬حتمـاً سـری هـم بـه‬                   ‫اســت چــون ایشــان یکــی از‬
‫کتا ‌بفروشــ ‌یهای انتشــارات آســتان قــدس رضــوی‬        ‫نویســندگان هفت ‌هنامــه قاصــدک اســت و‬
‫(ب ‌هنشـر) بزنیـد مطمئنـم دسـت خالـی از کتا ‌بفروشـی‬       ‫بــرای شــما شــعر و داســتان م ‌ینویســد‪.‬‬
                           ‫تعـدادی از بچ ‌ههـا آمـده بودنـد تـا هـم زیـارت کننـد‪،‬‬
                ‫بیـرون نخواهیـد آمـد‪.‬‬ ‫هـم بـا شـاعر کتـاب «خـادم گلدسـت ‌هها» آشـنا شـوند‬
                           ‫و هـم شـعرهای خوبـی دربـاره امـام رضـا(ع) بشـنوند‬
       ‫نویسنده‪:‬امیرپورحسین‬           ‫و یــاد بگیرنــد‪ .‬تــازه در ایــن برنامــه بــه هــر کــدام از‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11