Page 9 - شماره ۴۹ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 49‬‬        ‫آقــای «مهــدی آذر یــزدی» مهربــان‪ .‬او‬        ‫خیلــی قدیــم هنــوز کســی بلــد نبــود‬
    ‫‪18‬تـــیــر‬ ‫بــرای نوشــتن کتاب‌هایــش کلــی کتــاب قدیمــی‬    ‫بنویسـد‪ ،‬بـرای همیـن آ ‌نهایـی کـه هـوش خوبـی‬
    ‫‪1401‬‬     ‫را خوانــد‪ .‬از مثنــوی مولــوی گرفتــه تــا گلســتان‬ ‫داشــتند‪ ،‬ق ّص ‌ههــا را حفــظ م ‌یکردنــد و بــرای بق ّیــه‬
          ‫سـعدی‪ ،‬کلیلـه و دمنـه و حتـی کتـاب آسـمانی مـا‬    ‫تعریــف م ‌یکردنــد‪ .‬مادرهــا و ماد ‌ربزر ‌گهایــی‬
          ‫قـرآن‪« .‬مهـدی آذر یزدی» داسـتان‌های قشـنگی از‬     ‫هــم بودنــد کــه کلــی لالایــی بلــد بودنــد و قبــل‬
          ‫ایـن کتاب‌هـای بـزرگ انتخـاب کـرد و آ ‌نهـا را بـا‬  ‫خــواب بــرای ب ّچ ‌ههــا م ‌یخواندنــد‪ .‬ک ‌مکــم کــه‬
          ‫زبانـی سـاده و قشـنگ بـرای ب ّچ ‌ههـا نوشـت و اسـم‬  ‫آد ‌مهـا یـاد گرفتنـد بنویسـند‪ ،‬ایـن ق ّصـه و تران ‌ههـا‬
          ‫کتاب‌هایــش را هــم گذاشــت «ق ّصه‌هــای خــوب‪،‬‬    ‫را روی ســنگ‪ ،‬چــوب‪ ،‬اســتخوان‪ ،‬چــرم حیوانــات‬
          ‫بـرای ب ّچه‌هـای خـوب»‪ .‬راسـتی حـالا کـه بـه «روز‬   ‫و ایـن جـور چیزهـا نوشـتند‪ .‬وقتـی کاغـذ اختـراع‬
          ‫ملّــی ادبیــات کــودک و نوجــوان» رســیده‌ایم بــد‬  ‫شــد‪ ،‬عــ ّد ‌هی بیشــتری شــروع کردنــد بــه نوشــتن‬
          ‫نیسـت بیشـتر دربـاره زندگـی مهـدی آذر یـزدی‬      ‫کتــاب بــرای ب ّچ ‌ههــا‪ .‬البتــه آن زما ‌نهــا همــه فقــط‬
                                     ‫بـه فکـر ایـن بودنـد کـه ب ّچ ‌ههـای بـا ادب و خـوب‬
                          ‫بخوانیـم و بدانیـم‪.‬‬  ‫داشــته باشــند‪ ،‬بــرای همیــن ســعی م ‌یکردنــد‬
                                     ‫چیزهایــی تــوی کتا ‌بهــا بنویســند کــه ب ّچ ‌ههــا بــا‬
                 ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬            ‫خواند ‌نشـان بـا ادب بـودن را یـاد بگیرنـد‪ .‬ک ‌مکـم‬
                                     ‫افـرادی پیـدا شـدند کـه بـه فکـر ایـن افتادنـد کـه‬
                                     ‫در کنــار ادب کــردن ب ّچ ‌ههــا م ‌یتواننــد چیزهایــی‬
                                     ‫بنویســند کــه جالــب و ســرگرم کننــده باشــد و‬
                                     ‫ب ّچ ‌ههـا حسـابی خو ‌ششـان بیایـد‪ .‬چیزهایـی خیالـی‬
                                     ‫و قشـنگ‪ ،‬خنـد ‌هدار و پـر از هیجـان‪ .‬آ ‌نوقـت کلـی‬

                                       ‫کتـاب جورواجـور بـرای ب ّچ ‌ههـا نوشـته شـد‪ .‬از‬
                                          ‫کتـاب شـعر و داسـتان گرفتـه تـا کمیـک‬
                                              ‫اســتریپ‪ ،‬رمــان‪ ،‬دانســتنی و‪. ...‬‬
                                          ‫بلــه ایــن جــوری شــد کــه حــالا شــما‬
                                           ‫ب ّچ ‌ههــا ادبیاتــی مخصــوص خودتــان‬
                                            ‫داریـد‪ .‬ادبیاتـی پـر از ترانـه و ق ّصـه و‬
                                               ‫کتــاب قشــنگ و رنگارنــگ‪.‬‬

                                         ‫یک نویسند ‌هی خیلی خوب‬

                                     ‫یادتــان نــرود کــه ایــن روز قشــنگ بــه یــاد‬
                                     ‫یــک نویســنده خــوب نا ‌مگــذاری شــده اســت‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14