Page 2 - شماره ۵۰ قاصدک
P. 2

‫دوشنبه‪۲۷‬تیر(‪۱۸‬ذ ‌یالحجه)‬

                           ‫عیدغدی ‌رخم‬

‫عیــد غدیــر یکــی از بزر ‌گتریــن عیدهاســت‪ .‬روزی اســت کــه پیامبــر(ص) در راه‬
‫برگشــتن از آخریــن ســفر خــود بــه خانــ ‌هی خــدا در کنــار برکــ ‌هی غدیــر‪ ،‬حضــرت‬
‫علـی(ع) را بـه عنـوان جانشـین بعـد از خـودش انتخـاب کـرد‪ .‬در ایـن روز قشـنگ مردم‬
‫بــه دیــدن خانواد ‌ههایــی م ‌یرونــد کــه از نســل امامــان معصــوم مــا هســتند و از آ ‌نهــا‬

            ‫عیــدی م ‌یگیرنــد؛ ســ ّی ‌دهای عزیــز‪ ،‬عیــدی مــا یادتــان نــرود!‬

                               ‫چهارشنبه‪۲۹‬تیر(‪۲۰‬ذ ‌یالحجه)‬            ‫شماره ‪50‬‬  ‫‪2‬‬

                         ‫ولادت امام موسی کاظم(ع)‬                   ‫‪25‬تـــیــر‬
                                                       ‫‪1401‬‬
                     ‫بـه او کاظـم م ‌یگفتنـد‪ .‬کاظـم یعنـی کسـی کـه موقـع عصبانـی شـدن‬
                     ‫خشـم خـودش را مخفـی م ‌یکنـد‪ .‬امـام کاظـم(ع) امـام هفتـم و پـدر‬   ‫نویسنده‪:‬منیرههاشمی‬
                      ‫امـام رضـا(ع) سـا ‌لهای زیـادی را در زنـدان دشـمنان زندانـی بـود‪.‬‬
                      ‫حــرم قشــنگش در شــهر کاظمیــن در کنــار حــرم امــام جــواد(ع)‬

                         ‫اسـت‪ .‬دسـته گل صلـوات مـا هدیـه بـه ایـن امـام مهربـان‪.‬‬

                            ‫شنبه‪۲۵‬تیر(‪۱۶‬جولای)‬

                           ‫روز جهانی مار‬

‫مارهــا تــوی خیلــی از ق ّص ‌ههــا و افســان ‌ههای قدیمــی هســتند‪ .‬مارهــا حیوا ‌نهــای‬
‫شــگف ‌تانگیز ‌یاند کــه از خیلــی قدی ‌مهــا روی کــر ‌هی زمیــن زندگــی م ‌یکردنــد‪.‬‬
‫حـدود ‪3‬هـزار و ‪ 500‬نـوع مـار در دنیـا وجـود دارد‪ .‬فقـط تعـدادی از مارهـا سـ ّمی‬
‫هسـتند‪ ،‬امـا آد ‌مهـا چـون از آ ‌نهـا م ‌یترسـند‪ ،‬آ ‌نهـا را از بیـن م ‌یبرنـد‪ .‬تـا بـه‬
‫حـال دربـار ‌هی کیـف و کفـش پوسـت مـار شـنید ‌هاید؟ بعضـی از آد ‌مهـا مارهـا‬
‫را بـرای پوسـت قشن ‌گشـان شـکار م ‌یکننـد! طفلکـی مارهـا‪ ....‬روز جهانـی مـار‬
‫بـرای ایـن اسـت کـه بیشـتر حوا ‌سمـان بـه ایـن آفریـد ‌هی خـوش خـط و خـال‬

                                  ‫خـدا باشـد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7