Page 4 - شماره ۵۰ قاصدک
P. 4

‫مطالب جالبی‬
  ‫که نمی دانستید‬

                               ‫شماره ‪450‬‬

                                                                                 ‫‪25‬تـــیــر‬
                                                                            ‫‪1401‬‬

               ‫مترجم‪:‬سپهرسپاهییونسی‬

                                  ‫غاف ‌لگیری‬

‫در زما ‌نهـای قدیـم بعضـی قلع ‌ههـا جـوری سـاخته م ‌یشـدند کـه وقتـی دشـمنان بـه قلعـه حملـه م ‌یکردنـد‪،‬‬
‫عـ ّد ‌های از سـربا ‌زها م ‌یتوانسـتند بـدون دیـده شـدن از تون ‌لهـای مخفـ ‌ی زیـر قلعـه خـارج شـوند‪ .‬آ ‌نهـا‬
‫خودشـان را بـه پشـت سـر دشـمن م ‌یرسـاندند‪ .‬بـا ایـن کار‪ ،‬دشـمنان در حالـی کـه بـا تیـر و کمـان و منجنیـق‬
‫بـه سـمت قلعـه حرکـت م ‌یکردنـد‪ ،‬توسـط سـربازان از پشـت سـر غافلگیـر م ‌یشـدند‪ .‬آ ‌نهـا حتمـاً حسـابی‬

                    ‫از دیـدن سـربازها تعجـب م ‌یکردنـد‪ .‬عجـب غاف ‌لگیـری جالبـی!‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9