Page 5 - شماره ۵۰ قاصدک
P. 5

‫ح ّمام حیوانات‬                       ‫کتر ‌ی سوت زن‬

          ‫یکــی از مه ‌متریــن کا ‌رهــای روزانــ ‌ه ح ّمــام کــردن‬ ‫ایــن کتــری بــه شــما یــادآوری م ‌یکنــد کــه وقتــی‬
                                 ‫اســت‪.‬‬    ‫م ‌یجوشـد گاز را خامـوش کنیـد‪ .‬در سـوت کتـری سـوتی‬
                                        ‫دو لایـه وجود دارد‪ .‬در وسـط هر دو لایه سـوراخی کوچک‬
          ‫حیوانــات‪ ،‬پیــر و جــوان‪ ،‬ســاع ‌تهای زیــادی را بــه‬   ‫وجـود دارد‪ .‬وقتـی کتـری م ‌یجوشـد‪ ،‬بخـار بـه نوبـت از‬
                                        ‫درون سـوراخ لایـ ‌هی ا ّول و لایـ ‌هی د ّوم بیـرون م ‌یزنـد و‬
          ‫شسـتن و تمیـز کـردن خـود اختصـاص م ‌یدهنـد‪ .‬هـر‬       ‫ایـن خـروج ناگهانـی بخـار صـدای سـوتی ایجـاد م ‌یکنـد‬
                                        ‫کـه خبـر م ‌یدهـد کتـری بـه جـوش آمـده اسـت‪ .‬صـدای‬
          ‫چــه جوا ‌نتــر هســتند‪ ،‬بیشــتر دوســت دارنــد ح ّمــام‬  ‫ســوت کتــری بــه خاطــر ایجــاد گرداب ‌ههــای کوچکــی‬
                                  ‫کنن ـد‪.‬‬   ‫میـان ایـن دولایـ ‌هی سـوت دهانـ ‌هی کتـری اسـت‪ .‬ایـن‬

          ‫یکـی از تفریحـات ب ّچـه فیـل‪ُ ،‬سـر خـوردن از سـاحل تا‬         ‫گرداب ‌ههــا امــواج صوتــی را ایجــاد م ‌یکننــد‪.‬‬
          ‫رودخانـه اسـت ‪.‬وقتـی ب ّچـه فیـل داخـل آب اسـت کلـی‬
          ‫شــالاپ و شــولوپ م ‌یکنــد‪ .‬او ماننــد مــادر خــود روی‬

                          ‫بدنــش آب م ‌یریــزد‪.‬‬

‫شماره‪5 50‬‬
    ‫‪25‬تـــیــر‬
    ‫‪1401‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10