Page 6 - شماره ۵۰ قاصدک
P. 6

‫گوش بادبزنی‬

‫تـا ایـن وضـع را دیـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن کار خـودم اسـت»‪ .‬او‬     ‫ب ّچــه ســنجا ‌بها از روی شــاخ ‌هی درخــت‪ ،‬بلو ‌طهــا‬
‫دماغــش را پــر آب کــرد و روی آتــش پاشــید و آن را‬      ‫را پاییــن‌انداختنــد‪ .‬گــوش بادبزنــی بــا دمــاغ درازش‬
‫خامـوش کـرد‪ .‬همـه برایـش دسـت زدنـد‪ .‬همیـن موقـع‬
‫مـادر ب ّچـه سـنجا ‌بها بـا مهربانـی پیـش گـوش بادبزنـی‬    ‫بلو ‌طهــا را در هــوا‌گرفــت‪ .‬ب ّچــه ســنجا ‌بها برایــش‬
‫آمـد و گفـت‪« :‬نظـرم عـوض شـد‪ .‬بـدم نم ‌یآیـد بعضـی‬       ‫دســت‌زدنــد‪ .‬گــوش بادبزنــی بلو ‌طهــای روی دماغــش‬
‫وق ‌تهــا بــا ب ّچ ‌ههایــم بــازی کنــی‪ ،‬فقــط مواظ ‌بشــان‬
‫بـاش»‪ .‬گـوش بادبزنـی خندیـد و گو ‌شهایـش را تـکان‬       ‫را بـا فـوت محکمـی بـه هـوا پرتـاب کـرد‪ .‬بلو ‌طهـا مثـل‬
‫تــکان داد و گفــت‪« :‬قــول م ‌یدهــم مواظ ‌بشــان باشــم»‪.‬‬
                                ‫قطر ‌ههــای بــاران روی زمیــن افتادنــد‪ .‬ب ّچــه ســنجا ‌بها‬
  ‫نویسنده‪:‬الههحسینیشعار‬                    ‫بــا صــدای بلنــد هــورا کشــیدند‪ .‬گــوش بادبزنــی دمــاغ‬

  ‫تصویرگر‪:‬سارادستمالچیان‬                   ‫درازش را حلقـه کـرد دور شـاخ ‌هی درخـت‪ .‬م ‌یخواسـت‬

                                ‫پاهایــش را از روی زمیــن بلنــد کنــد و تــاب بخــورد‬      ‫شماره ‪650‬‬

                                ‫کـه شـاخ ‌هی درخـت شکسـت‪ .‬گـوش بادبزنـی و ب ّچـه‬         ‫‪25‬تـــیــر‬
                                ‫ســنجا ‌بها روی زمیــن افتادنــد‪ .‬مــادر ب ّچــه ســنجا ‌بها‬   ‫‪1401‬‬
                                ‫از روی شــاخ ‌هی درخــت پاییــن پریــد و ب ّچ ‌ههایــش را‬
                                ‫بغـل کـرد‪ .‬دسـت و پـای ب ّچـه سـنجا ‌بها زخمـی شـده‬

                                   ‫بـود‪ .‬مـادر ب ّچـه سـنجا ‌بها بـه گـوش بادبزنـی‬
                                   ‫گفــت‪« :‬دیگــر نبایــد نزدیــک ب ّچ ‌ههایــم بیایــی‪.‬‬
                                   ‫دلــم نم ‌یخواهــد یــک ب ّچــه فیــل بــا ب ّچ ‌ههایــم‬
                                   ‫بـازی کنـد»‪ .‬گـوش بادبزنـی از جایـش بلند شـد‪.‬‬

                                   ‫بـا ناراحتـی بـه سـمت چشـمه رفـت‪ .‬هـوا خیلـی‬

                                  ‫گـرم بـود و او خیلـی گرمـش بـود‪ .‬رفـت تـوی آب‬

                                 ‫چشـمه‪ .‬بـا دمـاغ درازش آب پاشـید روی تنـش تـا‬

                                  ‫خنــک شــود‪ .‬همیــن موقــع صــدای جیغــی شــنید‪.‬‬

                                  ‫خرگــوش جی ‌غکشــان بــه ســمت چشــمه دویــد و‬

                                  ‫دهانــش را از آب پــر کــرد و بــه ســمت لانــ ‌هاش‬

                                  ‫رفـت‪ .‬مـادر ب ّچـه سـنجا ‌بها هـم همیـن کار را کرد‪.‬‬
                                 ‫لانـ ‌هی خرگـوش آتـش گرفته بـود‪ .‬ب ّچـه خرگو ‌شها‬
                                ‫تـوی لانـه بودند‪ .‬خرگـوش و بقیـه نم ‌یتوانسـتند آتش را‬

                                ‫خامـوش کننـد‪ .‬آتش زیـادی بزرگ بـود‪ .‬گـوش بادبزنی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11