Page 8 - شماره ۵۰ قاصدک
P. 8

‫خو ‌شم ّز ‌ههای‬

                               ‫خنک‬

                              ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬

  ‫نبــوده کــه ی ‌کدفعــه‬                      ‫مهم بستنی بودن است!‬             ‫شماره ‪850‬‬
‫مثــل قــارچ از زمیــن‬
‫بیــرون بیاینــد یــا مثــل‬                 ‫هـوا ایـن روزهـا حسـابی گـرم اسـت‪ .‬در ایـن گرمـا‬    ‫‪25‬تـــیــر‬
‫بــاران از آســمان ببارنــد‪.‬‬                ‫چیــزی کــه خیلــی م ‌یچســبد‪ ،‬نشســتن یــک جــای‬    ‫‪1401‬‬
‫الب ّتــه مطمئنــاً ســبز شــدن‬               ‫خنـک و خـوردن یـک خوراکـی خنـک اسـت‪ .‬حـالا‬
‫بسـتنی از زیـر زمیـن و باریدنـش‬               ‫فرقــی نــدارد ایــن خوراکــی آب خنــک باشــد یــا‬
‫از آســمان‪ ،‬خیلــی رویایــی و‬
‫جالــب اســت‪ ،‬امــا ایــن فقــط‬                ‫شـربت خاکشـیر‪ ،‬آب میـوه و یـا بسـتنی‪ .‬الب ّتـه‬
‫م ‌یتوانــد تــوی خیــال اتّفــاق‬                       ‫مطمئنــاً همــ ‌هی شــما ب ّچ ‌ههــا‬
‫بیفتــد‪ .‬در واقع ّیــت بســتن ‌یها در‬                        ‫بســتنی را ترجیــح‬
‫یـک مـکان مشـ ّخص و بـه وسـیله افـراد مشـ ّخصی‬                   ‫م ‌یدهیــد چــون ب ّچ ‌ههــا‬
‫سـاخته شـد ‌هاند‪ .‬تاریـخ سـاخت بسـتنی بـه سـا ‌لها‬                 ‫عاشــق بســتنی هســتند‪.‬‬
‫پیـش و بـه امپراتور ‌یهـای چیـن و هنـد و رم باسـتان‬
‫م ‌یرســد‪ .‬زمانــی کــه آب میو ‌ههــا و نوشــیدن ‌یها بــا‬ ‫حـالا فرقـی نـدارد چـه طعمـی و چـه شـکلی باشـد‪،‬‬
‫ی ‌خهــا و بــرف کو ‌ههــا خنــک م ‌یشــدند‪ .‬در چیــن‬    ‫مهــم بســتنی بــودن اســت! خــب حــالا کــه همــه‬
‫باسـتان شـیر و لبنیـات یـ ‌خزده مـورد علاقـ ‌هی مـردم‬    ‫ای ‌نقـدر بسـتنی دوسـت داریـم‪ ،‬بیاییـد ببینیـم ایـن‬
‫بـود‪ .‬نـرون امپراتـور رم‪ ،‬دسـتور مـ ‌یداد برایـش از‬     ‫خوراکــی خنــک و خو ‌شمــ ّزه از کجــا آمــده اســت!‬

                                     ‫بستن ‌یها از کجا آمدند؟‬

                              ‫حتمــاً مثــل هــر چیــز دیگــری بســتن ‌یها هــم یــک‬
                               ‫تاریخچــه و شــروع دارنــد‪ ،‬چــون ایــن جــوری‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13