Page 9 - شماره ۵۰ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 50‬‬        ‫زیــاد ‌هروی نکنیــد چــون زیــاد ‌هروی در‬        ‫کو ‌ههــا بــرف و یــخ بیاورنــد و آ ‌نهــا را بــا‬
    ‫‪25‬تـــیــر‬        ‫خــوردن هــر چیــزی خــوب نیســت‪.‬‬      ‫پـور ‌هی میـوه و عسـل مخلـوط م ‌یکـرد و م ‌یخـورد‪.‬‬
    ‫‪1401‬‬                                  ‫در ایــران باســتان شــیر ‌هی انگــور را روی بــرف‬
                ‫چ ‌هجوریبستنیبسازیم؟‬
                                         ‫م ‌یریختنــد و بــه عنــوان دســر م ‌یخوردنــد‪.‬‬
          ‫تــا بــه حــال خودتــان بســتنی درســت کردیــد؟ کار‬   ‫بازرگانــان معروفــی مثــل مارکوپولــو روش ته ّیــ ‌هی‬
          ‫خیلـی سـختی نیسـت م ‌یتوانیـد امتحـان کنیـد‪ .‬فقـط‬     ‫ی ‌خهـای طعـ ‌مدار و خام ‌ههـای یخـی را بـه اروپـا و از‬
          ‫بایـد مـواد لازم را بـه انـدازه داشـته باشـید‪ .‬شـیر را‬  ‫آ ‌نجـا بـه آمریـکا بردنـد‪ .‬یکـی از ا ّولیـن بسـتن ‌یها‬
          ‫گـرم کنیـد و بق ّیـه مـواد‪( ،‬شـکر‪ ،‬ثعلـب‪ ،‬وانیـل و‪ )..‬را‬ ‫بــه دســت یــک تاجــر آمریکایــی بــه نــام ژاکــوب‬
          ‫بـه آن اضافـه کنیـد‪ .‬آ ‌نوقـت ظـرف شـیر را بگذارید‬    ‫فـوزل سـاخته شـد‪ .‬او تصمیـم گرفـت بـا شـیر و میوه‬
          ‫خنـک شـود و بعـد در فریـزر قـرار بدهیـد‪ .‬هـر یـک‬     ‫یـک خوراکـی خنـک درسـت کنـد‪ .‬بع ‌دهـا آد ‌مهـای‬
          ‫ســاعت ی ‌کبــار بــه آن ســر بزنیــد و خــوب آ ‌نرا‬   ‫دیگـری چیزهـای بیشـتری بـه ایـن خوراکـی اضافـه‬
                                       ‫کردنــد‪ ،‬مثــل شــکر و چیــزی بــرای کــش آمــدن‬
              ‫هـم بزنیـد و دوبـاره تـوی فریـزر بگذاریـد‪.‬‬     ‫بســتنی‪ .‬ک ‌مکــم دســتگا ‌ههای بستن ‌یســاز ســاخته‬
               ‫ک ‌مکـم م ‌یبینیـد مایـع شـما شـکل بسـتنی‬
                                         ‫شــد و بســتن ‌یها بهتــر و خو ‌شم ّز ‌هتــر شــدند‪.‬‬
                ‫بـه خـودش م ‌یگیـرد‪ .‬بهتـر اسـت بعـد‬     ‫*اولیــن بســتن ‌یهای امــروزی در ایــران بــا طعــم‬
                      ‫از آمــاده شــدن بســتنی‬      ‫زعفرانــی و خــال پســته و خامــه ســاخته م ‌یشــد‪.‬‬
                      ‫چنــد ســاعت آن را تــوی‬     ‫یکــی از ا ّولیــن کســانی کــه در ایــران بــه ایــن کار‬
                      ‫فریـزر بگذاریـد تـا خـوب‬      ‫مشــغول شــد‪ ،‬اکبــر مشــتی بــود کــه بســتن ‌یهایش‬
                      ‫ســفت شــود‪ .‬امیــدوارم‬
                        ‫بســتنی خو ‌شمــ ّز ‌های‬                    ‫معــروف بودنــد‪.‬‬
                            ‫درسـت کنیـد‪.‬‬      ‫*جالــب اســت بدانیــد کــه در کشــور ژاپــن‬
                                       ‫بســتن ‌یهایی بــا طعــم ماه ‌یشــور‪ ،‬هشــ ‌تپا‪،‬‬
                                       ‫کاکتـوس‪ ،‬سـی ‌بزمینی شـیرین‪ ،‬خرچنـگ‪ ،‬جلبـک و‬

                                                    ‫بادمجــان وجــود دارد!‬

                                                 ‫فاید ‌هیبستن ‌یها‬

                                       ‫بســتن ‌یها عــاوه بــر خو ‌شمــ ّزه بــودن‪ ،‬فاید ‌ههــای‬
                                       ‫زیـادی هـم دارنـد‪ .‬بسـتن ‌یها چـون بـا شـیر و خامـه‬
                                       ‫درســت م ‌یشــوند‪ ،‬کلســیم زیــادی دارنــد‪ .‬کلســیم‬
                                       ‫م ‌یتوانــد بــدن را قــوی نگــه دارد و دندا ‌نهــا و‬
                                       ‫اســتخوا ‌نها را محکــم کنــد‪ .‬همی ‌نطــور بســتنی‬
                                       ‫م ‌یتوانـد مـا را شـاد کنـد و شـاد ‌یآور اسـت‪ .‬پـس‬
                                       ‫هــر وقــت احســاس ناراحتــی کردیــد‪ ،‬م ‌یتوانیــد‬

                                        ‫کمــی بســتنی بخوریــد‪ .‬فقــط ح ‌وا ‌ستــان باشــد‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14