Page 4 - شماره ۵۱ قاصدک
P. 4

‫فسی ‌لهایزمین‬

 ‫تاب ‌هحـال فکـر کرد ‌هایـد کـه مـا چطـور در مـورد دایناسـورها کـه میلیو ‌نهـا سـال قبـل‬
 ‫روی زمیـن زندگـی م ‌یکردنـد‪ ،‬ا ّطلاعـات داریـم؟ از کجـا م ‌یدانیـم کـه گیاهـان و جانورانـی‬
 ‫کـه منقـرض شـد ‌هاند چـه شـکلی بود ‌هانـد؟ درسـت حـدس زدیـد! فسـی ‌لها ایـن اطلاعـات‬

                                  ‫را بـه مـا م ‌یدهنـد‪.‬‬

‫مترجم‪ :‬الهه ایزدی‬

                                                               ‫شماره ‪451‬‬

                                                               ‫یکمرداد‬
                                                               ‫‪1401‬‬

‫نم ‌یشــوند و بیشــتر آ ‌نهــا فاســد و تجزیــه م ‌یشــوند‪.‬‬               ‫فسیلچیست؟‬
‫اکســیژن هــوا‪ ،‬باکتر ‌یهــا و همی ‌نطــور لاشــخورها و‬
‫شـکارچیانی کـه از موجودات مـرده تغذیه م ‌یکننـد‪ ،‬اجازه‬      ‫فســیل یــا ســنگواره چیزهایــی اســت کــه از جانــوران‬
‫نم ‌یدهنـد آ ‌نهـا بـه فسـیل تبدیـل شـوند‪ .‬امـا بعض ‌یهـا‬    ‫و گیاهــان قدیمــی باقــی مانــده و در بیــن رســوبات‬
‫کـه سـریع در زیـر خـاک و گ ‌ل ‌ولای م ‌یرونـد‪ ،‬بخ ‌شهـای‬     ‫خــاک دفــن شــده و بــه ســنگ تبدیــل شــد ‌هاند؛ مثــل‬
‫سخ ‌تترشــان مثــل اســتخوا ‌نها و دندا ‌نهــا‪ ،‬بــا گذشــت‬   ‫اندا ‌مهـای بـدن‪ ،‬اسـتخوان‪ ،‬دنـدان‪ ،‬تخـم‪ ،‬ر ّدپـا‪ ،‬بـرگ و‌‬
‫زمـان تبدیـل بـه فسـیل م ‌یشـود‪ .‬ب ‌های ‌نصـورت کـه آب‬
‫همـراه بـا مـواد معدنـی خـاک مثـل آهـن و کلسـیم بـه‬                       ‫تن ‌هی گیاهان‪ ،‬صدف و‌‪...‬‬
‫داخـل آ ‌نهـا نفـوذ م ‌یکنـد‪ .‬بـا گذشـت زمـان‪ ،‬ب ‌هخاطـر‬
‫فشــار لای ‌ههــای بالایــی‪ ،‬آب خــارج م ‌یشــود و ایــن مــواد‬       ‫فسیلچطورتشکیلم ‌یشود؟‬
‫ســفت و ســخت م ‌یشــوند و بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه‬
                                 ‫همــ ‌هی گیاهــان و حیوانــات مــرده تبدیــل بــه فســیل‬
            ‫ســنگواره یــا فســیل م ‌یشــوند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9