Page 5 - شماره ۵۱ قاصدک
P. 5

‫شماره‪5 51‬‬         ‫آ ‌ب ‌وهوایــی آن زمــان را نشــان م ‌یدهنــد‪.‬‬               ‫کجاهاپیدام ‌یشوند؟‬
    ‫یکمرداد‬ ‫‪ 2‬نــوع‪ ،‬شــکل‪ ،‬انــدازه و ســ ّن حیوانــات و گیاهــان را‬
    ‫‪1401‬‬                                    ‫فســی ‌لها بیشــتر در ســن ‌گهای رســوبی پیــدا م ‌یشــوند‪.‬‬
                         ‫مشــخص م ‌یکننــد‪.‬‬        ‫سـنگ رسـوبی سـنگی اسـت کـه در اثـر رسـوب کـردن‬
         ‫‪ 3‬بــا بررســی فســی ‌لها متو ّجــه م ‌یشــویم حیوانــات‬     ‫مــواد معدنــی و ماســه و گ ‌ل ‌ولای روی هــم تشــکیل‬
         ‫فسی ‌لشـده چـه نـوع غذایـی م ‌یخوردنـد؛ مثـاً گوشـتخوار‬      ‫م ‌یشــود‪ .‬لای ‌ههــای جدیــد روی لای ‌ههــای قدیمــی‬
                                          ‫ت ‌هنشـین م ‌یشـوند و بـه آ ‌نهـا فشـار م ‌یآورنـد‪ .‬بنابرایـن‬
                 ‫بودنــد یــا گیاهخــوار یــا هم ‌هچیزخــوار‪.‬‬   ‫پــس از چنــد ســال‪ ،‬ســنگ رســوبی تشــکیل م ‌یشــود‪.‬‬
         ‫‪ 4‬در مـورد محـل و نـوع زندگـی آن جانـوران ا ّطلاعاتـی‬
                                                       ‫انواعفسیل‬
                         ‫بــه دســت م ‌یآوریــم‪.‬‬
         ‫‪  5‬م ‌یتواننــد مشــ ّخص کننــد کــه چــرا آن موجــودات‬     ‫هـم فسـیل جانـوری وجـود دارد و هـم فسـیل گیاهـی‪ .‬امـا‬
                                            ‫نوعشـان باتوجـه بـه مـوارد زیـر مشـ ّخص م ‌یشـود‪:‬‬
                   ‫منقــرض شــد ‌ه و از بیــن رفت ‌هانــد‪.‬‬
         ‫‪ 6‬ا ّطلاعاتـی در مـورد خشـک ‌یها و آ ‌بهـای زمیـن بـه مـا‬     ‫‪ 1‬بخ ‌شهــای فسی ‌لشــد ‌هی بــدن؛ مثــل اســتخوا ‌نها‪،‬‬
                                          ‫چنگا ‌لهــا و دندا ‌نهــا کــه بــه آ ‌نهــا فســی ‌لهای اندامــی‬
                               ‫م ‌یدهنــد‪.‬‬
         ‫‪ 7‬ســ ّن ســن ‌گها و محیطــی کــه در آن قــرار داشــت ‌هاند‬                         ‫م ‌یگوینــد‪.‬‬
         ‫را م ‌یتــوان از روی ســنگوار ‌هها مشــ ّخص کــرد‪ .‬یعنــی‬     ‫‪ 2‬اثـرات باق ‌یمانـده از حیوانـات و گیاهـان؛ مثـل ر ّدپـا و‬

              ‫ا ّطلاعاتــی راجــع بــه زمیــن بــه مــا م ‌یدهنــد‪.‬‬     ‫لانـه کـه بـه آ ‌نهـا فسـی ‌لهای اثـری م ‌یگوینـد‪.‬‬
                                          ‫‪ 3‬بعضـی از فسـی ‌لها هـم هسـتند کـه در آ ‌نها یـک گیاه‪،‬‬
          ‫شــما تاب ‌هحــال فســیل پیــدا کرد ‌هایــد؟ از ایــن‬     ‫حشـره یـا جانـور کوچـک در صمـغ درختان گیـر م ‌یافتد و‬
          ‫بـه بعـد وقتـی کـه بـه طبیعـت م ‌یرویـد‪ ،‬بـا د ّقـت‬       ‫هـزاران سـال آ ‌نجـا م ‌یمانـد؛ مثـل فسـیل حشـرات داخل‬
                                          ‫کهربـا‪ .‬کهربـا صمـغ درخـت اسـت کـه بـه مـرور زمـان بر‬
           ‫بیشــتری بــه ســن ‌گهای اطرافتــان نــگاه کنیــد‪.‬‬
                                             ‫اثـر فشـار و دمـای بالا سـفت و سـخت شـده اسـت‪.‬‬

                                                   ‫انداز‌هیفسی ‌لها‬

                                          ‫‪ 1‬بعضـی از فسـی ‌لها بـزرگ هسـتند‪ ،‬مثـل قسـمتی‬
                                              ‫از اسـکلت حیـوان یـا اسـتخوان و دنـدان او‪.‬‬

                                          ‫‪ 2‬فسـی ‌لهایی هـم هسـتند کـه با چشـم غیرمسـلح‬
                                          ‫دیـده نم ‌یشـوند و حتمـاً بایـد بـرای دیدنشـان از‬

                                                    ‫میکروسـکوپ اسـتفاده کرد‪.‬‬

                                           ‫فسی ‌لهاچهاطلاعاتیبهمام ‌یدهند‬

                                          ‫‪ 1‬شــرایط محیطــی و جغرافیایــی و تغییــرات‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10