Page 8 - شماره ۵۱ قاصدک
P. 8

‫یکتابستانخیلی گرم‬

      ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬

‫کرد ‌هانــد‪ .‬از کلاس فوتبــال و کاراتــه گرفتــه تــا کلاس‬           ‫درست وسط تابستان‬                ‫شماره ‪851‬‬
‫ن ّقاشـی و زبـان انگلیسـی و‪ ...‬خـب اگـر شـما هـم جـزو‬
‫همیـن گـروه هسـتید و بایـد رو ‌زهـای گـرم تابسـتان را‬    ‫مــرداد مــاه رســیده و درســت وســط تابســتان هســتیم؛‬      ‫یکمرداد‬
‫بیــرون از خانــه باشــید‪ ،‬بایــد خیلــی مواظــب خودتــان‬  ‫مــرداد مــاه گــرم و آفتابــی‪ .‬تــوی ایــن روزهــای گــرم‬    ‫‪1401‬‬
                              ‫خیل ‌یهــا ترجیــح م ‌یدهنــد بعــد از غــروب از خانــه‬
             ‫باشـید تـا گرمـازده نشـوید‪.‬‬    ‫بیـرون برونـد تـا هـوا کمـی خن ‌کتـر باشـد‪ ،‬بـرای همیـن‬
                              ‫شــ ‌بهای گــرم تابســتانی همیشــه خیابا ‌نهــا حســابی‬
    ‫چ ‌هجوری مواظب خودمان باشیم؟‬            ‫شــلوغ اســت‪ .‬امــا بعض ‌یهــا هــم مجبورنــد روز از خانــه‬
                              ‫بیــرون برونــد‪ .‬مثــاً بزر ‌گت ‌رهــا کــه ســر کار م ‌یرونــد‪،‬‬
‫گرمــا مثــل جانــور وحشــی نیســت کــه بــه ســمت مــا‬   ‫یــا ب ّچ ‌ههایــی کــه تــوی کلا ‌سهــای تابســتانی ثب ‌تنــام‬
‫حملـه کنـد و مـا هـم لازم باشـد از ترسـش فـرار کنیـم‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13