Page 10 - شماره ۵۲ قاصدک
P. 10

‫همــ ‌هی مــردم از ایــن حــرف تع ّجــب کردنــد آ ‌نهــا‬  ‫ح ّتــی ب ّچ ‌ههــا هــم بــه همدیگــر م ‌یگفتنــد‪« :‬هیــچ‬  ‫شماره‪1052‬‬
‫بــا خودشــان گفتنــد‪« :‬ایــن مــرد نم ‌یدانــد شــتر‬    ‫شـتری نم ‌یتوانـد از شـتر پیامبـر(ص) جلـو بزنـد؛ او‬
                                                             ‫‪8‬مـــرداد‬
‫پیامبـر(ص) چـه قـدر سـریع مـ ‌یدود»‪ .‬وقتـی پیشـنهاد‬              ‫از همــ ‌هی شــترها جلــو م ‌یزنــد»‪.‬‬   ‫‪1401‬‬
                              ‫شــتر پیامبــر(ص) آ ‌نقــدر ســریع م ‌یدویــد کــه هــر‬
‫مـرد مسـافر را بـه پیامبـر گفتنـد‪ ،‬پیامبـر هـم موافقـت‬   ‫کســی دوســت داشــت صاحــب آن باشــد‪ .‬ب ّچ ‌ههــا در‬
                              ‫رویـا‪ ،‬خودشـان را سـوار شـتر پیامبـر(ص) م ‌یدیدنـد‬
     ‫کـرد کـه دو شـتر بـا هـم مسـابقه بدهنـد‪.‬‬      ‫و بـه سـرعت بـاد در صحـرا حرکـت م ‌یکردنـد‪ .‬چـون‬
                              ‫شـتر پیامبـر(ص) در چنـد مسـابقه برنـده شـده بـود‪،‬‬
‫خیلـی زود روز مسـابقه رسـید‪ .‬بیشـتر از همـه ب ّچ ‌ههـا‬   ‫بزر ‌گترهــا بــا خودشــان فکــر م ‌یکردنــد حتمــاً آن‬
‫ذوق کـرده بودنـد‪ .‬آ ‌نهـا بـا هـم حـرف م ‌یزدنـد یکی‬    ‫حیــوان چــون شــتر پیامبــر(ص) اســت م ‌یتوانــد از‬
                              ‫همـ ‌هی شـترها جلـو بزنـد‪ .‬شـتر پیامبـر(ص) آ ‌نقـدر‬
‫از ب ّچ ‌ههــا گفــت‪« :‬ایــن مــرد نم ‌یدانــد کــه شکســت‬ ‫معـروف شـده بـود کـه مـرد شت ‌رسـوار مسـافری کـه‬
‫م ‌یخــورد»‪ .‬ب ّچ ‌ههــای دیگــر هــم حــرف او را تأییــد‬  ‫بــه مدینــه آمــده بــود هــم دربــار ‌هاش شــنید‪ .‬او کــه‬
‫کردنــد‪ .‬بزر ‌گترهــا هــم مطمئــن بودنــد کــه شــتر‬    ‫شـتر خوبـی داشـت‪ ،‬وقتـی دربـار ‌هی شـتر پیامبـر(ص)‬

‫پیامبــر(ص) برنــده م ‌یشــود‪ ،‬بــرای همیــن منتظــر‬      ‫شـنید‪ ،‬گفـت‪« :‬م ‌یخواهـم بـا او مسـابقه بدهـم»‪.‬‬

‫بودنــد تــا هــر چــه زودتــر مســابقه شــروع شــود تــا‬

‫بعـد از بـردن شـتر پیامبـر(ص)‪ ،‬قیافـ ‌هی مـرد بازنـده‬

‫را ببیننـد‪ .‬مـرد مسـافر از ایـن همـه هیجـان تع ّجـب‬
‫کــرده بــود‪ ،‬کمــی هــم تــه دلــش خالــی شــده بــود‪.‬‬

‫پیشاتمبرر(ص)‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15