Page 4 - شماره ۵۲ قاصدک
P. 4

‫چه چیزی روی‬
‫مترجم‪:‬الههایزدیماه و خورشید را‬
                                 ‫م ‌یپوشاند؟‬
‫عینـک مخصـوص محافـظ چشـم داشـته باشـیم‪ .‬بـا دیدن‬
       ‫خســوف‪ ،‬چشــم هیــچ آســیبی نم ‌یبینــد‪.‬‬

‫ما ‌هگرفتگــی م ‌یتوانــد دو تــا پنــج بــار در ســال اتّفــاق‬

‫بیفتـد‪.‬‬

‫انواعما ‌هگرفتگی‬                         ‫ما ‌هگرفتگی(خسوف)‬

‫‪ ۱‬مـاه گرفتگـی جزئـی‪ :‬سـای ‌هی زمیـن روی قسـمتی از‬        ‫مــاه دور زمیــن م ‌یچرخــد‪ .‬زمیــن هــم دور خورشــید‬   ‫شماره ‪452‬‬
                                 ‫م ‌یچرخـد‪ .‬پـس گاهـی زمیـن بیـن خورشـید و مـاه قـرار‬
‫مـاه م ‌یافتـد‪ ،‬نـه روی تمـام مـاه‪ .‬ایـن حالـت وقتـی اتّفـاق‬   ‫م ‌یگیـرد‪ .‬وقتـی خورشـید و زمیـن و مـاه در یـک امتـداد‬   ‫‪8‬مـــرداد‬
‫م ‌یافتـد کـه مـاه و زمیـن و خورشـید کامـاً در یـک خـط‬      ‫(خــط) قــرار بگیرنــد‪ ،‬زمیــن مانــع م ‌یشــود و اجــازه‬ ‫‪1401‬‬
                                 ‫نم ‌یدهـد کـه نـور خورشـید بـه مـاه برسـد‪ .‬پـس سـای ‌هی‬
                 ‫قـرار نداشـته باشـند‪.‬‬      ‫زمیــن روی مــاه م ‌یافتــد‪ .‬در ایــن حالــت م ‌یگوییــم‬
                                 ‫کــه خســوف اتّفــاق افتــاده اســت‪ .‬دیــدن ما ‌هگرفتگــی‬
‫‪ 2‬ما ‌هگرفتگــی کامــل‪ :‬ســای ‌هی زمیــن روی تمــام مــاه‬    ‫بــا چشــم غیرمســل ّح هــم ممکــن اســت و لازم نیســت‬
‫م ‌یافتـد و ک ّل آن را م ‌یپوشـاند‪ .‬ایـن حالـت وقتـی اتّفـاق‬
‫م ‌یافتـد کـه مـاه و زمیـن و خورشـید کامـاً در یـک خـ ّط‬

             ‫مسـتقیم قـرار داشـته باشـند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9