Page 5 - شماره ۵۲ قاصدک
P. 5

‫شماره‪5 52‬‬     ‫شــب تاریــک م ‌یشــود‪ .‬چــون انــداز ‌هی مــاه از زمیــن‬                    ‫نکات جالب‬
    ‫‪8‬مـــرداد‬ ‫کوچ ‌کتــر اســت‪ ،‬پــس ســای ‌هاش نم ‌یتوانــد ک ّل زمیــن‬
    ‫‪1401‬‬    ‫را بپوشـاند‪ .‬بنابرایـن خورشـیدگرفتگی در بعضـی از نقاط‬      ‫‪ ۱‬بیشـت ِر خسـو ‌فها‪ ،‬خسـوف جزئـی هسـتند و خسـوف‬
                                                    ‫کامـل خیلـی کمتـر اتّفـاق م ‌یافتـد‪.‬‬
                         ‫زمیــن اتّفــاق م ‌یافتــد‪.‬‬
          ‫تماشــای خورشــیدگرفتگی بــدون عینــک مخصــوص‬          ‫‪ 2‬موقــع ما ‌هگرفتگــی‪ ،‬رنــگ مــاه تاریــک و ســیاه‬
          ‫محافـظ چشـم بسـیار خطرنـاک اسـت و باعـث آسـیب به‬        ‫نم ‌یشــود بلکــه بــه رنــگ قرمــز درم ‌یآیــد‪ .‬چــون‬
                                          ‫مـاه مقـداری از نـور خورشـید را کـه تو ّسـط جـ ّو زمیـن‬
                    ‫چشــم و ح ّتــی‪ ،‬نابینایــی م ‌یشــود‪.‬‬   ‫شکسـته شـده‪ ،‬منعکـس م ‌یکنـد‪ .‬ایـن نـو ِر شکست ‌هشـده‬
          ‫خورشــیدگرفتگی م ‌یتوانــد ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬بــار در ســال اتّفــاق‬
                                                           ‫قرمزرنــگ اســت‪.‬‬
                                 ‫بیفتـد‪.‬‬     ‫‪ 3‬مــاه از خــودش نــوری نــدارد و نــور خورشــید را‬
                                          ‫منعکــس م ‌یکنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل شــ ‌بها آن را‬
                          ‫نکاتجالب‬
                                                    ‫درخشــان و نورانــی م ‌یبینیــم‪.‬‬
          ‫‪ 1‬موقــع خورشــیدگرفتگی‪ ،‬چــون آســمان تاریــک‬         ‫‪ 4‬ما ‌هگرفتگــی در طــول شــب اتّفــاق م ‌یافتــد و مــردم‬
          ‫م ‌یشــود‪ ،‬م ‌یتــوان ســتار ‌ههایی کــه معمــولاً بــه خاطــر‬ ‫در هــر جایــی از زمیــن کــه شــب باشــد‪ ،‬م ‌یتواننــد‬
          ‫نــور خورشــید دیــده نم ‌یشــوند را در آســمان دیــد‪.‬‬
          ‫‪ 2‬موقـع کسـوف‪ ،‬خورشـید تاریـک و بـه رنـگ سـیاه‬                        ‫ما ‌هگرفتگــی را ببیننــد‪.‬‬

                            ‫دیــده م ‌یشــود‪.‬‬                ‫م ّدت زمان ما ‌هگرفتگی‬
          ‫‪ 3‬دمـای زمیـن در مـ ّدت خورشـیدگرفتگی کم م ‌یشـود‪،‬‬
                                          ‫مــ ّدت زمانــی کــه طــول م ‌یکشــد تــا خســوف کامــاً‬
                 ‫چـون نـور خورشـید بـه زمین نم ‌یرسـد‪.‬‬      ‫برطــرف شــود‪ ،‬تقریبــاً زیــاد اســت چــون قطــر زمیــن‬
          ‫‪ 4‬خورشــیدگرفتگی در طــول روز اتّفــاق م ‌یافتــد ولــی‬     ‫خیلـی بیشـتر از قطـر مـاه اسـت و تـا سـای ‌هاش کامـاً از‬
          ‫مـردم در هـر جایـی از زمیـن کـه روز اسـت‪ ،‬نم ‌یتواننـد‬     ‫روی مـاه کنـار بـرود‪ ،‬خیلـی زمـان م ‌یبـرد؛ ممکـن اسـت‬
          ‫آن را ببیننـد و فقـط در بعضـی جاهـا قابـل دیـدن اسـت‪.‬‬
                                                      ‫دو سـاعت هـم طـول بکشـد‪.‬‬
                     ‫انواعخورشیدگرفتگی‬
                                                   ‫خورشیدگرفتگی(کسوف)‬
          ‫‪ 1‬کسـوف جزئـی‪ :‬وقتـی اتّفـاق م ‌یافتـد کـه مـاه فقـط‬
                     ‫قسـمتی از خورشـید را بپوشـاند‪.‬‬      ‫خورشــید از مــاه بزر ‌گتــر اســت ولــی چــون خیلــی‬
                                          ‫از مــاه دور اســت‪ ،‬مــا از زمیــن کــه نــگاه م ‌یکنیــم‪ ،‬مــاه‬
          ‫‪ 2‬کسـوف کامـل‪ :‬وقتـی اسـت که مـاه کامـاً خورشـید را‬       ‫و خورشــید را تقریبــاً ه ‌مانــدازه م ‌یبینیــم‪ .‬مــاه بــه دور‬
             ‫بپوشـاند و تمـام خورشـید پشـت مـاه پنهان شـود‪.‬‬      ‫زمیـن م ‌یچرخـد و در ایـن گـردش‪ ،‬گاهـی بیـن زمیـن و‬

                       ‫م ّدت زمان کسوف‬                         ‫خورشــید قــرار م ‌یگیــرد‪.‬‬
                                          ‫وقتــی ایــن اتّفــاق م ‌یافتــد‪ ،‬کســوف م ‌یشــود‪ .‬در ایــن‬
          ‫مــ ّدت زمــان خورشــیدگرفتگی کــم اســت‪ ،‬بیــن دو تــا‬     ‫حالــت نــور خورشــید بــه زمیــن نم ‌یرســد و ســای ‌هی‬
          ‫پنـج دقیقـه‪ .‬خورشـیدگرفتگی کامـل م ‌یتوانـد تـا هشـت‬      ‫مــاه روی قســم ‌تهایی از زمیــن م ‌یافتــد؛ یعنــی مــاه‬
                                          ‫اجـازه نم ‌یدهـد کـه مـا خورشـید را ببینیـم و روز‪ ،‬مثـل‬
                           ‫دقیقـه طـول بکشـد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10