Page 9 - شماره ۵۲ قاصدک
P. 9

‫شماره‪9 52‬‬     ‫خونـی نداشـته باشـد چـون ممکـن اسـت بیمـار ‌یاش‬      ‫برایـش اتّفـاق بـدی بیفتـد و ی ‌کعالمـه از خـون بدنش‬
    ‫‪8‬مـــرداد‬ ‫بـا خـون بـه بیمـار منتقـل شـود‪ .‬هـر کسـی بایـد یـک‬    ‫را از دسـت بدهـد و بـه کمـک احتیـاج داشـته باشـد‪.‬‬
    ‫‪1401‬‬    ‫انــداز ‌هی مشــخص خــون بدهــد نــه بیشــتر‪ ،‬چــون‬    ‫ای ‌نجــور وق ‌تهــا مــا آد ‌مهــا م ‌یتوانیــم برویــم و هــر‬
         ‫بــدن خــودش بــرای ســالم بــودن بــه خــون احتیــاج‬   ‫کـدام کمـی از خـون بد ‌نمـان را بـه او هدیّـه بدهیـم‬
         ‫دارد‪ .‬اگــر کســی بتوانــد ایــن قانو ‌نهــا را رعایــت‬  ‫تــا حالــش خــوب شــود‪ .‬الب ّتــه لازم نیســت نگــران‬
         ‫کنــد‪ ،‬م ‌یتوانــد بــه مرکزهــای انتقــال خــون بــرود و‬ ‫باشـیم کـه خـون خودمـان کـم م ‌یشـود‪ ،‬چـون بـدن‬
         ‫خـون بدهـد و بـه دیگـران کمـک کنـد‪ .‬بلـه ایـن یـک‬     ‫شــگف ‌تانگیز مــا م ‌یتوانــد خیلــی زود آن مقــدار کــ ِم‬
                                       ‫خـون را دوبـاره بـرای مـا بسـازد‪ .‬هدیّـه دادن خـون‬
               ‫جـور کمـک کـردن بـه دیگـران اسـت‪.‬‬       ‫آ ‌نقــدر مهــم اســت کــه بعضــی وق ‌تهــا م ‌یتوانــد‬
                                       ‫جـان آد ‌مهـا را نجـات بدهـد‪ .‬بـرای همیـن یـک روز‬
          ‫چه کار کنیم بد ‌نمان خون کافی داشته باشد؟‬        ‫در تقویـم بـه نـام روز اهـدای خـون نا ‌مگـذاری شـده‬
         ‫حـالا کـه فهمیدیـم خـون چـه قـدر مهـ ّم اسـت‪ ،‬بهتـر‬    ‫اسـت‪ .‬یـک روز از روزهـای همیـن هفتـه‪ .‬البتـه بـرای‬
         ‫اسـت سـعی کنیـم غذاهایـی بخوریم کـه بد ‌نمـان خون‬     ‫ایــن کــه بتوانیــم خــون بد ‌نمــان را هدیّــه بدهیــم‬
         ‫کافـی داشـته باشـد‪ .‬خیلـی از خوراک ‌یهـا م ‌یتواننـد بـه‬
         ‫ســاخته شــدن خــون در بــدن کمــک کننــد‪ .‬خــوردن‬                  ‫قانو ‌نهایــی وجــود دارد‪.‬‬
         ‫گوشــت و ســبز ‌یها و حبوبــات و غذاهــای دریایــی‬
         ‫خیلــی مفیــد اســت‪ .‬خوراک ‌یهایــی مثــل‪ :‬جگــر‪ ،‬انــار‪،‬‬          ‫قانو ‌نهای هدیّه دادن خون‬
         ‫عسـل‪ ،‬خرمـا‪ ،‬عـدس‪ ،‬اسـفناج‪ ،‬تخ ‌ممـرغ و‪ ..‬بـرای ایـن‬    ‫هدیّـه دادن خـون ایـن جـوری نیســت کــه خـون را‬
         ‫کـه خـون کافـی تـوی بد ‌نمـان داشـته باشـیم‪ ،‬خیلـی‬     ‫در ظرفـی بریزیـم یـا کادوپیـچ کنیـم و بـه دیگـران‬
         ‫خـوب هسـتند‪ .‬پـس سـعی کنیـم خـوب غـذا بخوریـم‬       ‫بدهیـم‪ .‬ایـن بیشـتر شـبیه فیل ‌مهـای ترسـناک اسـت!‬
         ‫تـا رودهـای باریـک داخـل بد ‌نمـان پـر از ایـن مایـع‬    ‫بـرای هدیّـه دادن خـون بایـد برویـم پایـگاه انتقـال‬
                                       ‫خـون و از دکت ‌رهـا و پرسـتارها بخواهیـم ایـن کار را‬
                     ‫خو ‌شرنــگ و مهــ ّم باشــند‪.‬‬   ‫انجـام بدهنـد‪ .‬البتـه اگـر کسـی بخواهـد بـه یـک نفـر‬
                                       ‫بیمــار کمــی خــون هدیّــه بدهــد‪ ،‬ا ّول بایــد خــودش‬
                                       ‫قـوی باشـد و خـون بدنـش بـه انـداز ‌هی کافـی باشـد‪،‬‬
                                       ‫اگـر نـه ممکـن اسـت بـا خـون دادن سـرگیجه بگیـرد‬

                                               ‫و خـدای نکـرده حالـش بـد شـود‪.‬‬
                                       ‫مثــاً ب ّچ ‌ههــا نم ‌یتواننــد خــون بدهنــد چــون بــدن‬
                                       ‫خودشــان بــه کلّــی خــون بــرای رشــد احتیــاج دارد‪.‬‬
                                       ‫قانـون دیگـر ایـن اسـت کـه گـروه خونـی کسـی کـه‬
                                       ‫م ‌یخواهـد خـون بدهـد بـا بیمـار یکـی باشـد اگـر نـه‬
                                       ‫خونــش ممکــن اســت بــه جــای نجــات دادن بیمــار‬
                                       ‫موجــب دردســر بــرای او شــود! قانــون بعــدی ایــن‬
                                       ‫اسـت کـه آدمـی کـه خـون هدیّـه م ‌یدهـد بیمـاری‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14